Từ ngày 20/8/2020, 4 mức đánh giá, xếp loại công chức gần đây

Mức độ đánh giá và phân loại viên chức theo Nghị định 90

Để cập nhật những quy định mới liên quan đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90 năm 2020. Từ ngày 20/8, kể cả phân loại công chức. Dưới đây là 4 giai đoạn đánh giá, xếp loại công chức mới nhất: Mời các bạn cùng theo dõi.

  • 03 Điểm mới đối với các chức danh công chức từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Nghị định 106/2020
  • 07 7 loại phụ cấp đối với chấp hành viên, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương

Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức năm 2010, hàng năm, viên chức được đánh giá, phân loại theo bậc 04.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt công việc.

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Lệnh không thể hoàn thành.

Vào ngày 13 tháng 8, chính phủ đã thay thế Nghị định thi hành số 56 và các sửa đổi của năm 2015 và bổ sung các tiêu chí cụ thể như sau để quy định việc đánh giá chất lượng và cho điểm của môn học này. Công bố 90/2020 / NĐ-CP.

quan chức công cộng

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Ngày thứ nhất

hoàn thành công việc thành công

Lãnh đạo

– Thực hiện tốt Tiêu chí 1

– Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành 100%;

– Đảm bảo chất lượng cao và hiệu quả đúng tiến độ

– Hơn 50% nhiệm vụ đã được hoàn thành vượt mức.

– Hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu

– Hoàn thành vượt mức 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

– được đánh giá là hoàn thành 100% nhiệm vụ trở lên

– Có ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

không phải là một nhà lãnh đạo

làm tốt

– Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao

2

Làm tốt

Lãnh đạo

– Đáp ứng Tiêu chí 1

– Đáp ứng tiêu chí trách nhiệm và nhiệm vụ được giao

Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Đạt được tất cả các mục tiêu và nhiệm vụ

– Ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

– 100% được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– 70% hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ.

không phải là một nhà lãnh đạo

câu trả lời

Đảm bảo hoàn thành 100% công việc, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

ba

nhiệm vụ hoàn thành

Lãnh đạo

– Đáp ứng Tiêu chí 1

– Đáp ứng tiêu chí trách nhiệm và nhiệm vụ được giao

Hoàn hảo

Trong số đó không đảm bảo quá 20% các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Đạt được hơn 70% mục tiêu và nhiệm vụ

Ít nhất 70% công việc được đánh giá là hoàn thành.

không phải là một nhà lãnh đạo

câu trả lời

Hoàn hảo

Trong đó, chưa đến 20% là các tiêu chí không đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thấp.

Trong đó, các tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

– Tiêu chí 1: Tiêu chuẩn chung để đánh giá, phân loại trình độ của công chức như sau. chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức và kỷ luật;

– Tiêu chí 2: Mức độ hoàn thành công việc theo hợp đồng làm việc đã ký kết, kế hoạch đã lập hoặc công việc cụ thể được xác định

– Tiêu chí 3: Tiêu chí hoàn thành tốt công việc thuộc bộ phận, lĩnh vực công tác được phân công (chỉ đối với công chức chủ chốt)

– Tiêu chí 4: Tiêu chí hoàn thành đơn vị do trực tiếp quản lý và phụ trách.

Về mức độ không chấp hành, Điều 15 Điều 90 Nghị định cưỡng chế quy định như sau.

Đối với viên chức không phải là cán bộ quản lý, lãnh đạo:

– Khi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, … theo đánh giá của cơ quan hữu quan.

– Chỉ tiêu không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc theo hợp đồng làm việc đã giao kết, kế hoạch đã lập hoặc công việc cụ thể được giao đạt trên 50%.

– Vi phạm trong thực hiện công việc sẽ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Đối với các nhà quản lý và lãnh đạo:

– Đáp ứng các tiêu chí tương tự như những người không phải là quản trị viên và lãnh đạo đã đề cập ở trên.

Đơn vị, lĩnh vực công tác được giao hoàn thành dưới 50% mục tiêu, nhiệm vụ.

– Các đơn vị phụ trách, hành chính có liên quan trực tiếp đến tham ô, tham nhũng, lãng phí bị xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

– Vi phạm trong thực hiện công việc sẽ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trên đây là tổng hợp Phiếu đánh giá, phân loại công chức hạng 04 mới đây được áp dụng từ ngày 20/8/2020 theo các tiêu chí cụ thể. Nghị định số 90 này không chỉ quy định cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá đối với viên chức mà còn cả đối tượng của viên chức.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

Mức độ đánh giá và phân loại viên chức theo Nghị định 90

Để cập nhật những quy định mới liên quan đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90 năm 2020. Từ ngày 20/8, kể cả phân loại công chức. Dưới đây là 4 giai đoạn đánh giá, xếp loại công chức mới nhất: Mời các bạn cùng theo dõi.

  • 03 Điểm mới đối với các chức danh công chức từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Nghị định 106/2020
  • 07 7 loại phụ cấp đối với chấp hành viên, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương

Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức năm 2010, hàng năm, viên chức được đánh giá, phân loại theo bậc 04.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt công việc.

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Lệnh không thể hoàn thành.

Vào ngày 13 tháng 8, chính phủ đã thay thế Nghị định thi hành số 56 và các sửa đổi của năm 2015 và bổ sung các tiêu chí cụ thể như sau để quy định việc đánh giá chất lượng và cho điểm của môn học này. Công bố 90/2020 / NĐ-CP.

quan chức công cộng

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Ngày thứ nhất

hoàn thành công việc thành công

Lãnh đạo

– Thực hiện tốt Tiêu chí 1

– Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành 100%;

– Đảm bảo chất lượng cao và hiệu quả đúng tiến độ

– Hơn 50% nhiệm vụ đã được hoàn thành vượt mức.

– Hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu

– Hoàn thành vượt mức 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

– được đánh giá là hoàn thành 100% nhiệm vụ trở lên

– Có ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

không phải là một nhà lãnh đạo

làm tốt

– Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao

2

Làm tốt

Lãnh đạo

– Đáp ứng Tiêu chí 1

– Đáp ứng tiêu chí trách nhiệm và nhiệm vụ được giao

Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Đạt được tất cả các mục tiêu và nhiệm vụ

– Ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

– 100% được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– 70% hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ.

không phải là một nhà lãnh đạo

câu trả lời

Đảm bảo hoàn thành 100% công việc, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

ba

nhiệm vụ hoàn thành

Lãnh đạo

– Đáp ứng Tiêu chí 1

– Đáp ứng tiêu chí trách nhiệm và nhiệm vụ được giao

Hoàn hảo

Trong số đó không đảm bảo quá 20% các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Đạt được hơn 70% mục tiêu và nhiệm vụ

Ít nhất 70% công việc được đánh giá là hoàn thành.

không phải là một nhà lãnh đạo

câu trả lời

Hoàn hảo

Trong số này, chưa đến 20% là các tiêu chí không đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thấp.

Trong đó, các tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

– Tiêu chí 1: Tiêu chuẩn chung để đánh giá, phân loại trình độ của công chức như sau. chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức và kỷ luật;

– Tiêu chí 2: Mức độ hoàn thành công việc theo hợp đồng làm việc đã ký kết, kế hoạch đã lập hoặc công việc cụ thể được xác định

– Tiêu chí 3: Tiêu chí hoàn thành công việc thuộc bộ phận, lĩnh vực công tác được phân công (chỉ đối với cán bộ chủ chốt)

– Tiêu chí 4: Tiêu chí hoàn thành đơn vị do quản lý, phụ trách trực tiếp.

Về mức độ không chấp hành, Điều 15 Điều 90 Nghị định cưỡng chế quy định như sau.

Đối với viên chức không phải là cán bộ quản lý, lãnh đạo:

– Khi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, … theo đánh giá của cơ quan hữu quan.

– Chỉ tiêu không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc theo hợp đồng làm việc đã giao kết, kế hoạch đã lập hoặc công việc cụ thể được giao đạt trên 50%.

– Vi phạm trong thực hiện công việc sẽ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Đối với các nhà quản lý và lãnh đạo:

– Đáp ứng các tiêu chí tương tự như những người không phải là quản trị viên và lãnh đạo đã đề cập ở trên.

Đơn vị, lĩnh vực công tác được giao hoàn thành dưới 50% mục tiêu, nhiệm vụ.

– Trách nhiệm, đơn vị quản lý trực tiếp để xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

– Vi phạm trong thi hành công vụ sẽ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trên đây là tổng hợp Phiếu đánh giá, phân loại công chức hạng 04 mới đây được áp dụng từ ngày 20/8/2020 theo các tiêu chí cụ thể. Nghị định số 90 này không chỉ quy định cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá đối với viên chức mà còn cả đối tượng của viên chức.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button