Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Khai báo thay đổi thông tin cư trú Phiên bản mới nhất hiện nay được sử dụng là mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA quy định về biểu mẫu trong công tác đăng ký và quản lý cư trú của Bộ Công an.

Mẫu CT01: 2022 Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng trong các trường hợp như: đăng ký thường trú, khai trừ, tách chỗ ở, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo nơi cư trú, xác nhận thông tin cư trú. Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297), in bằng mực đen trên nền trắng. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết của Mẫu CT01, các bạn theo dõi tại đây.

Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

Mẫu CT01 ban hành
Theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021

KHAI BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Thân mến(Đầu tiên): ……………………………………………………… .. ………… .. ………………………

1. Họ, chữ đệm và tên: ……………………… .. ………………………………………………………

2. Sinh ngày: …… ../ …… ../ …………. 3. Giới tính: …………………………………………………….

4. Số Nhận dạng Cá nhân / Hộ khẩu: ☐☐

5. Điện thoại liên hệ: ………………………… .6. E-mail:…………………………………………….

7. Nơi thường trú: ………………………. …………………………………………………………

8. Nơi tạm trú: ………………………………………………………. …………………………………………………………

9. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………… .. ……………………

11. Họ, chữ đệm và tên của chủ gia đình: ……………………………………………

12. Mối quan hệ với chủ gia đình: ……………………………………………

13. Số Nhận dạng Cá nhân / Hộ khẩu: ☐☐

14. Nội dung đề xuất (2):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

15. Các thành viên trong gia đình cùng nhau di chuyển:

TT Họ,
đệm chữ cái
và tên
Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng cá nhân / ID Nghề nghiệp, nơi làm việc Mối quan hệ với mọi người đã thay đổi đang có mối quan hệ với chủ nhà

…..,ngày…….tháng….năm…….

Ý kiến ​​của DOMAINS(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng….năm

Ý kiến ​​của CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày tháng năm…

Ý kiến ​​của bố và mẹ
HOẶC NGƯỜI BẢO VỆ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày….thángnăm

KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Việc thay đổi tờ khai thông tin cư trú để làm gì?

Căn cứ Thông tư 56/2021 / TT-BCA, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ký hiệu CT01 được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục sau:

  • Đăng ký thường trú nhân;
  • Xóa hộ khẩu thường trú – Tách hộ khẩu;
  • Chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;
  • Đăng ký tạm thời;
  • Xóa đăng ký tạm trú;
  • Gia hạn tạm trú;
  • Khai báo thông tin cư trú;
  • Xác nhận thông tin cư trú.

Như vậy, mẫu CT01: Tờ khai thay đổi chỗ ở dùng để thông báo khi có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu như: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; thay đổi nơi thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ đăng ký chỗ ở để gia hạn tạm trú … ban hành kèm theo Thông tư 36/2014 / TT-BCA hết hiệu lực ngày 1/7/2021.

Thông tin thêm về Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất hiện nay được sử dụng theo mẫu CT01 ban hành kèm Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú của Bộ Công an.
Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 2022 được sử dụng trong các trường hợp như: đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú.  Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297), in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Mẫu CT01, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Mẫu CT01 ban hànhtheo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ
Kính gửi(1):………………..………………… ……..………………………..…………………
1. Họ, chữ đệm và tên:……………………….. …………………………………………………………
2. Ngày, tháng, năm sinh:……../……../…………. 3. Giới tính:…………………………………..
4. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
5. Số điện thoại liên hệ:……………………… .6. Email:…………………………………………….
7. Nơi thường trú:………………………………. …………………………………………………………
8. Nơi tạm trú:……………………………………. …………………………………………………………
9. Nơi ở hiện tại:………………………………… …………………………………………………………
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………….. …………………………………………………………
11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:…………… …………………………………………………………
12. Quan hệ với chủ hộ:…………………… …………………………………………………………
13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
14. Nội dung đề nghị (2):
………………………………………………………… …………………………………………………………
………………………………………………………… …………………………………………………………
15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:
TT
Họ, chữ đệm và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Số định danh cá nhân/CMND
Nghề nghiệp, nơi làm việc
Quan hệ với người có thay đổi
Quan hệ với chủ hộ

…..,ngày…….tháng….năm…….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày……tháng…năm…
Ý KIẾN CỦA CHA, MẸHOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày….tháng…năm…
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú dùng để làm gì?
Căn cứ theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ký hiệu là CT01 được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục sau đây:
Đăng ký thường trú;
Xóa đăng ký thường trú;- Tách hộ;
Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;
Đăng ký tạm trú;
Xóa đăng ký tạm trú;
Gia hạn tạm trú;
Khai báo thông tin về cư trú;
Xác nhận thông tin về cư trú.
Như vậy, mẫu  CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được dùng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu gia hạn tạm trú… ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

#Tờ #khai #thay #đổi #thông #tin #cư #trú #Mẫu #CT01 #theo #Thông #tư #562021TTBCA


#Tờ #khai #thay #đổi #thông #tin #cư #trú #Mẫu #CT01 #theo #Thông #tư #562021TTBCA

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button