Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn chính trị và đạo đức của Cảnh sát Bình dân 2022 là gì? Cảnh sát Bình dân là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ nhân dân và chế độ. Người công an nhân dân cần đảm bảo những phẩm chất gì trong thời đại hiện nay? Mời độc giả cùng Blog Tiền Điện Tử tham khảo bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức của Công an nhân dân được quy định cụ thể tại Quyết định 1808 / QĐ-BHXH

1. Phẩm chất đạo đức Công an nhân dân

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức của Công an nhân dân được quy định tại Quyết định 1808 / QĐ-BHXH, cụ thể về phẩm chất đạo đức của Công an nhân dân:

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; sự cần thiết, sự chỉn chu, chính trực, vô tư. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không kiêu ngạo; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, yêu thương đồng hành, đồng nghiệp.

Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ làm việc đúng đắn; Thực sự là những người tiên phong, gương mẫu, có tập quán dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, liêm chính, trọng người tài, không để người thân, quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và vận dụng nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Phẩm chất đạo đức Công an nhân dân

Ngoài ra, tiêu chuẩn đạo đức của người Công an nhân dân phải đảm bảo:

Có đạo đức lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ và ý thức đoàn kết nội tâm; biết nghiêm khắc tự phê bình, trung thực khi phê bình đồng đội, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để xu nịnh, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, phê bình, chỉ trích người khác với thái độ không trong sáng và động cơ cá nhân lành mạnh; Tự nghiêm khắc với bản thân, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

2. Phẩm chất chính trị của Công an nhân dân

Phẩm chất chính trị của Công an nhân dân theo Quyết định 1808 / QĐ-BHXH bao gồm:

– Trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, vững vàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ quyền xã hội chủ nghĩa và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc, của nhân dân và tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh quên mình vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

– Không tham ô, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh kiên quyết chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Ngoài ra, tiêu chuẩn phẩm chất chính trị của Công an nhân dân còn phải đáp ứng các câu hỏi sau:

– Phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Luôn nêu cao tinh thần giám sát cách mạng, nhất là chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại hệ tư tưởng, cơ sở văn hóa xã hội chủ nghĩa, trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm của “chủ động tự vệ, chủ động đánh địch”.

3. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách công tác của người Công an nhân dân

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của Công an nhân dân góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân trong lòng nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào Nhà nước, chế độ.

Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phong tục, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm và tăng cường.

4. Đạo đức xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

Trong tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, các hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chính quyền ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Công an nhân dân – lực lượng trung tâm của Nhà nước trong nhân dân, với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, bình yên cho xã hội, an ninh cho đất nước, càng cần nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục, lối sống. mãi mãi kiên cường, chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Để góp phần xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới, sau đây là những nhiệm vụ Công an nhân dân cần làm tốt trong thời gian tới:

Thứ nhất, thống nhất lương tâm, đạo đức xây dựng Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, lâu dài của Công an nhân dân và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Nhiệm vụ này được đặt trong một tổng thể thống nhất với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trên cơ sở đạo đức xã hội. , đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng và lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời xây dựng trên nền tảng di sản truyền thống đạo đức, nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.

Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa chủ trương, khẩu hiệu với các biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, các cấp lãnh đạo. , chỉ huy cán bộ, chiến sĩ có kịch bản, giai đoạn phù hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương.

Giữa “xây” và “chống”, có “xây”, có phòng ngừa là chính, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực.

Giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với kỷ luật, kỷ cương và ý thức “chính quyền của pháp luật”, tích cực xây dựng, chấp hành và bảo vệ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật, “phải biết làm cho tất cả những gì tốt đẹp đều nở rộ như mùa xuân. ”. Trong mỗi người nở hoa và phần xấu biến mất, đó là thái độ cách mạng”.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân, nhằm xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng và Nhà nước hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong công tác, hoạt động chiến đấu của Công an nhân dân.

Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Công an nhân dân luôn kiên định, kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang.

Thứ ba, tập trung triển khai các lực lượng, biện pháp và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực đấu tranh với các thông tin, dư luận sai trái, thù địch; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân.

Kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng, công tác, đấu tranh, bảo vệ người trực tiếp, dám đấu tranh với những sai trái, khuyết điểm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đúng pháp luật và điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND.

Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây rối, trục lợi trong công việc của nhân dân và công ty.

Lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác. , của cuộc đấu tranh.

Thứ tư, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân cần thường xuyên tu dưỡng, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, lương tâm pháp luật, tích cực học tập nâng cao trình độ, hiểu biết của quần chúng. công, tác, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực của người cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, làm theo; có biện pháp ngăn chặn, khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, tầm thường, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”. , “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ chống chọi với mọi cuộc tấn công của các thế lực mạnh. Sự thù địch và tội ác, những cám dỗ, mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Thứ năm, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân phải đặt việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của Công an nhân dân. các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Là công an nhân dân thì phải chu đáo, cẩn thận, luôn lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, thực sự là người công bộc của nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng cho nhân dân bàn và làm theo. Chỉ khi đó, người dân mới tin tưởng vào lực lượng công an bình dân và đặt niềm tin vào chính quyền nhà nước và đảng cầm quyền. Có được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển và vững mạnh hơn.

Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã cung cấp cho bạn đọc Tiêu chuẩn chất lượng về đạo đức và chính trị của người an toàn công cộng. Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Những bài viết liên quan:

  • Cuộc thi Cảnh sát cộng đồng – Những tấm gương tốt 2022
  • Trường Trung cấp Cảnh sát tuyển chỉ tiêu 2022
  • 2022 Tiêu chuẩn kỳ thi cảnh sát nữ
  • Tôi có thể trở thành cảnh sát nếu tôi đến đồn cảnh sát không?
  • Cảnh sát tuyển dụng nữ

Thông tin thêm về Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022 được quy định thế nào? Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Người công an nhân dân cần đảm bảo các phẩm chất gì trong thời đại hiện nay? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng Blog Tiền Điện Tử.
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH1. Phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH, cụ thể về phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân:
– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
– Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân phải đảm bảo các điều sau:
Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng, lành mạnh; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
2. Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân
Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH gồm:
– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
– Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân còn phải đáp ứng các vấn đề sau:
– Phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
– Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.
3. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân
Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân đóng vai trò quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng người dân, khiến nhân dân tin tưởng vào nhà nước vào chế độ.
Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm, chú trọng, tăng cường.
4. Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới
Trong tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, những hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chính quyền lại ngày càng có những thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó CAND – lực lượng nòng cốt của nhà nước trong dân, có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, bình yên cho xã hội, an ninh cho tổ quốc càng cần phải trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống để luôn kiên cường, chống phá lại âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.
Để góp phần xây dựng đạo đức người CAND trong tình hình mới, dưới đây là những nhiệm vụ mà CAND cần làm tốt trong thời gian tới:
Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng đạo đức của người CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của lực lượng CAND và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.
Nhiệm vụ này đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.
Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa định hướng, phương châm với biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, bước đi thích hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương.
Giữa “xây” và “chống”, lấy “xây”, lấy phòng ngừa bên trong là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tích cực xây dựng, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.
Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Ba là, tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND.
Phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND
Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
Lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác, chiến đấu.
Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.
Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Là người công an nhân dân cần quan tâm, chăm lo, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, thực sự là người công bộc của nhân dân. Hơn thế nữa, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đân, đặc biệt là việc phổ biến pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cho dân biết, dân bàn, dân làm theo. Có như thế, người dân mới tin yêu vào lực lượng công an nhân dân, đặt niềm tin vào chính quyền nhà nước, Đảng cầm quyền. Có được niềm tin, sự ủng hộ của lực lượng quần chúng nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển ngày càng lớn mạnh.
Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã cung cấp cho bạn đọc Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Bài dự thi Công an xã – Những tấm gương sáng đẹp 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an 2022
Tiêu chuẩn thi Công an của nữ 2022
Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?
Các ngành Công an tuyển nữ

#Tiêu #chuẩn #phẩm #chất #chính #trị #đạo #đức #Công #nhân #dân


#Tiêu #chuẩn #phẩm #chất #chính #trị #đạo #đức #Công #nhân #dân

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button