Tài Liệu

Thông tư 71/2021/TT-BQP

Ngày 21/06/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 02 Thông tư về tiền lương, tiền thưởng sau đây:

  • Thông tư 268/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
  • Thông tư 269/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 71/2021/TT-BQP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ 71/2021/TT-BQP

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điu ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đi, bsung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Thủ trưởng BQP;

– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
– C20: TTVP, các phòng, ban, Kiểm toán, TT;
– Cục Kiểm tra văn bản BTP;
– Vụ Pháp chế BQP;
– Công báo CP;
– Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
– Lưu: VT, PC. Nhung 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Võ Minh Lương

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Svăn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bn

1

Thông tư

192/2011/TT-BQP

14/11/2011

Quy định về xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư trong Bộ Quốc phòng

2

Thông tư

268/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

3

Thông tư

269/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc

4

Thông tư

92/2015/TT-BQP

11/8/2015

Quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

5

Quyết định

236/2001/QĐ-BQP

20/02/2001

Về một số chế độ đối với lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế – quốc phòng

6

Quyết định

151/2005/QĐ-BQP

07/10/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch về quy mô loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên; chỉ tiêu kế hoạch về tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu

7

Quyết định

174/2006/QĐ-BQP

23/10/2006

Quy định thời hạn hoàn thành việc huy động, tiếp nhận đơn vị dự bị động viên của các cấp khi có lệnh động viên

8

Quyết định

149/2007/QĐ-BQP

17/9/2007

Ban hành Quy chế khai thác sử dụng năng lực nhàn rỗi các kho xăng dầu thuộc Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiệu lực

1

Thông tư

35/2017/TT-BQP

12/02/2017

Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết kế của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Điều 6. Tiêu chuẩn cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Điều 7. Tiêu chuẩn cho các cơ sở thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Ngày 21/06/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 02 Thông tư về tiền lương, tiền thưởng sau đây:

  • Thông tư 268/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
  • Thông tư 269/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 71/2021/TT-BQP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ 71/2021/TT-BQP

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điu ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đi, bsung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Thủ trưởng BQP;

– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
– C20: TTVP, các phòng, ban, Kiểm toán, TT;
– Cục Kiểm tra văn bản BTP;
– Vụ Pháp chế BQP;
– Công báo CP;
– Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
– Lưu: VT, PC. Nhung 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Võ Minh Lương

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Svăn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bn

1

Thông tư

192/2011/TT-BQP

14/11/2011

Quy định về xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư trong Bộ Quốc phòng

2

Thông tư

268/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

3

Thông tư

269/2013/TT-BQP

31/12/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc

4

Thông tư

92/2015/TT-BQP

11/8/2015

Quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

5

Quyết định

236/2001/QĐ-BQP

20/02/2001

Về một số chế độ đối với lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế – quốc phòng

6

Quyết định

151/2005/QĐ-BQP

07/10/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch về quy mô loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên; chỉ tiêu kế hoạch về tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu

7

Quyết định

174/2006/QĐ-BQP

23/10/2006

Quy định thời hạn hoàn thành việc huy động, tiếp nhận đơn vị dự bị động viên của các cấp khi có lệnh động viên

8

Quyết định

149/2007/QĐ-BQP

17/9/2007

Ban hành Quy chế khai thác sử dụng năng lực nhàn rỗi các kho xăng dầu thuộc Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 71/2021/TT-BQP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy đnh hết hiệu lực

1

Thông tư

35/2017/TT-BQP

12/02/2017

Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết kế của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Điều 6. Tiêu chuẩn cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Điều 7. Tiêu chuẩn cho các cơ sở thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Back to top button
You cannot copy content of this page