Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT

Từ ngày 20/11/2020 Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành ngày 06/10/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

Theo ấy, cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài trực tiếp liên kết online đảm bảo thời lượng giảng dạy theo phương thức online ko quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 5 2020

THÔNG TƯ 38/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ HÌNH THỨC TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 5 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2018 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

2. Thông tư này vận dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp lí tại Việt Nam, viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép huấn luyện trình độ tấn sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở huấn luyện Việt Nam), cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, các tổ chức và tư nhân có liên can.

Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Liên kết huấn luyện online (trực tuyến) là việc hiệp tác giữa cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và cơ sở huấn luyện Việt Nam nhằm tiến hành chương trình huấn luyện phê duyệt môi trường mạng và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông da dụng cụ để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

2. Bề ngoài kết hợp huấn luyện online là bề ngoài huấn luyện lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện có thời lượng giảng dạy theo phương thức online từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

3. Bề ngoài kết hợp huấn luyện trực tiếp liên kết online (blended) là bề ngoài huấn luyện lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện có thời lượng giảng dạy theo phương thức online dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Điều 3. Thực hiện chương trình kết hợp huấn luyện online và trực tiếp liên kết online

1. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài online hoặc bề ngoài trực tiếp liên kết trục tuyến theo các quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 27 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2019 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định tại Thông tư này.

2. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài trực tiếp liên kết online đảm bảo thời lượng giảng dạy theo phương thức online ko quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

3. Việc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện tại phân hiệu phải đảm bảo đúng thứ tự, thẩm quyền và các điều kiện như đối với chương trình kết hợp huấn luyện tại hội sở chính quy định tại Thông tư này.

4. Thẩm quyền xem xét đề án kết hợp huấn luyện với nước ngoài theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 5 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định có liên can.

Điều 4. Chương trình huấn luyện

1. Chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đang thực ngày nay hội sở chính, đã được kiểm định chất lượng giáo dục và văn bằng được cơ quan điều hành có thẩm quyền về giáo dục của nước ấy xác nhận.

2. Đối với chương trình kết hợp huấn luyện trình độ đại học: Chương trình huấn luyện tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và chương trình huấn luyện của cơ sở huấn luyện Việt Nam đang được khai triển theo bề ngoài online ở cùng ngành hoặc ngành gần dự kiến kết hợp huấn luyện và đều có người tốt nghiệp.

3. Đối với chương trình kết hợp huấn luyện trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tấn sĩ: Chương trình huấn luyện tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và chương trình huấn luyện của cơ sở huấn luyện Việt Nam đang được khai triển theo bề ngoài trực tiếp liên kết online với thời lượng giảng dạy theo phương thức online đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình trở lên ở cùng ngành hoặc ngành gần, cùng trình độ dự kiến kết hợp huấn luyện và đều có người tốt nghiệp.

4. Chương trình kết hợp huấn luyện trình độ thạc sĩ, tấn sĩ có thời lượng giảng dạy theo phương thức online tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình kết hợp huấn luyện.

5. Chương trình huấn luyện do 2 bên cùng xây dựng được tiến hành 1 trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, chương trình huấn luyện phải đảm bảo tiến hành theo quy định về thứ tự xây dựng, nhận định và ban hành chương trình huấn luyện của nước ngoài và phải giữ những nội dung mấu chốt của chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài;

b) Trường hợp cấp văn bằng của cả cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và của cơ sở huấn luyện Việt Nam, chương trình huấn luyện phải đảm bảo tiến hành theo quy định về thứ tự xây dựng, nhận định và ban hành chương trình huấn luyện của nước ngoài và của Việt Nam và phải giữ những nội dung mấu chốt của chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Điều 5. Quy mô huấn luyện

1. Quy mô huấn luyện của chương trình kết hợp được xác định căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng về hạ tầng, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, hàng ngũ giảng sư và cán bộ điều hành tham dự tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện. Các điều kiện này ko được trùng với các điều kiện đã được sử dụng để tính toán tổng mục tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục. Trường hợp có chung các điều kiện đảm bảo chất lượng thì quy mô huấn luyện của các chương trình kết hợp huấn luyện phải được tính trong tổng quy mô tuyển sinh hằng 5 của cơ sở huấn luyện Việt Nam.

2. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài yêu cầu quy mô tuyển sinh hằng 5 trong giấy tờ yêu cầu xem xét kết hợp huấn luyện. Quy mô tuyển sinh tối đa được xác định chi tiết trong quyết định cho phép kết hợp huấn luyện hoặc quyết định tự chủ tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện.

Điều 6. Hạ tầng, thiết bị, vị trí huấn luyện

1. Hạ tầng, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và cơ sở vật chất kết nối mạng Internet, hệ thống điều hành học tập, hệ thống điều hành nội dung học tập, học liệu điện tử phải phục vụ các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức huấn luyện qua mạng; có các dụng cụ nghe nhìn bao gồm: máy tính, màn hình, màn chiếu, máy chiếu có độ bự thích hợp với phòng học; đường truyền kết nối bình ổn, hiểu rõ; học liệu online có nội dung thích hợp với ngành học và có thể truy cập liên tiếp với vận tốc cao; dụng cụ thu âm, ghi hình lưu trữ giai đoạn tổ chức huấn luyện chuyên dụng cho công việc điều hành, thanh tra, rà soát.

2. Cung cấp đầy đủ giáo trình, học liệu, thư viện điện tử, ứng dụng học tập, chỉ dẫn sử dụng các bước truy cập hệ thống điều hành học tập online, phân phối account khách hàng và mật khẩu, các chỉ dẫn lúc đầu về khóa học cũng như việc rà soát bình chọn toàn khóa học, cùng lúc phải có quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin cho chương trình kết hợp huấn luyện.

3. Có hệ thống và chế độ rà soát, chuẩn xác, giám sát và bình chọn được sự tham dự của người học; hệ thống điều hành huấn luyện chặt chẽ, giải quyết được bản lĩnh xử lý thông tin nhanh, có độ chuẩn xác cao.

4. Vị trí đối với huấn luyện trực tiếp được thực ngày nay hội sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở huấn luyện Việt Nam được xác định trong giấy tờ yêu cầu xem xét kết hợp huấn luyện.

Điều 7. Hàng ngũ giảng sư, cung cấp kỹ thuật

1. Đối với học phần giảng dạy online, ngoài giảng sư giữ vai trò giảng dạy chính còn có giảng sư giữ vai trò trợ giảng cung cấp chuyên môn và người cung cấp kỹ thuật. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải hợp nhất xây dựng quy định chi tiết về công dụng, nhiệm vụ của mỗi địa điểm nêu trên.

2. Giảng viên và người cung cấp tiến hành các học phần giảng dạy online phải phục vụ các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức huấn luyện qua mạng và quy định của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Điều 8. Các đề xuất đối với kết hợp huấn luyện online hoặc trực tiếp liên kết online

1. Giấy tờ đăng ký tiến hành kết hợp huấn luyện online hoặc trực tiếp liên kết online tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2018 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định có liên can.

2. Nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đề án tiến hành kết hợp huấn luyện với nước ngoài phải miêu tả rõ về: Hạ tầng, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và cơ sở vật chất kết nối mạng Internet, hệ thống điều hành học tập, hệ thống điều hành nội dung học tập, học liệu điện tử chuyên dụng cho cho hoạt động tổ chức, điều hành kết hợp huấn luyện online; việc phục vụ đầy đủ các quy định đối với giảng sư tham dự tiến hành chương trình kết hợp; quy định về đảm bảo chất lượng để người học tốt nghiệp chương trình kết hợp huấn luyện tại Việt Nam được nhận văn bằng do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp so sánh được với văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

3. Nội dung về lợi quyền của người học và công nhân phải được quy định rõ về phương án xử lý không may lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện, đặc trưng là lúc chương trình bị ngắt quãng hoặc xong xuôi trước thời hạn trong đề án tiến hành kết hợp huấn luyện với nước ngoài và thỏa thuận hoặc giao kèo hiệp tác giữa các đối tác kết hợp.

Điều 9. Trách nhiệm của các đối tác kết hợp trong việc tổ chức hoạt động kết hợp huấn luyện

1. Xây dựng và ban hành các quy định chi tiết đối với chương trình kết hợp huấn luyện theo quy định của Thông tư này và các quy định luật pháp có liên can về: Tuyến sinh; tổ chức và điều hành huấn luyện; số lượng người học trong 1 lớp để đảm bảo sự gắn kết và hiệu quả học tập của người học; thi, rà soát, bình chọn giai đoạn và bình chọn xong xuôi học phần, bảo vệ đồ án, khoá luận, luận văn, luận án; lưu trữ và bảo mật thông tin.

2. Cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên can tới chương trình kết hợp huấn luyện trên trang thông tin điện tử của các đối tác kết hợp và chịu bổn phận về sự chuẩn xác của những thông tin này.

3. Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình kết hợp huấn luyện và tiến hành kiểm định chương trình huấn luyện theo quy định.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về bí quyết và kĩ năng cần phải có về huấn luyện online, thiết kế học liệu điện tử cho hàng ngũ giảng sư, cố vấn học tập và người cung cấp kỹ thuật tham dự khai triển chương trình kết hợp huấn luyện.

5. Duy trì các bài rà soát, bình chọn kết quả học tập của người học trong hệ thống điều hành học tập và có thể trích xuất chuyên dụng cho công việc thanh tra, rà soát lúc được đề xuất chỉ mất khoảng tối thiểu 05 5 từ khi lúc tốt nghiệp.

6. Tổ chức khai triển tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo đúng nội dung đã được xem xét và quy định luật pháp có liên can; bồi thường học phí cho người học nếu cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định dẫn tới người học ko được cấp bằng hoặc văn bằng được cấp ko được xác nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đặt hội sở chính.

7. Lưu trữ vĩnh viễn giấy tờ kết hợp huấn luyện, thông tin người học tại cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

8. Thực hiện cơ chế báo cáo theo quy định. Cơ sở huấn luyện Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ko tiến hành việc báo cáo hoặc báo cáo ko chuẩn xác sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

9. Thực hiện các phận sự khác theo quy định của luật pháp.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 20 tháng 11 5 2020.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu để vận dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ vận dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế ấy.

Điều 11. Tổ chức tiến hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép huấn luyện trình độ tấn sĩ các tổ chức và tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân công;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Công báo;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các cơ sở GDĐH (để tiến hành);
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

.


Thông tin thêm về Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT

Từ ngày 20/11/2020 Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành ngày 06/10/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

Theo ấy, cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài trực tiếp liên kết online đảm bảo thời lượng giảng dạy theo phương thức online ko quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 5 2020

THÔNG TƯ 38/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ HÌNH THỨC TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 5 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2018 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này quy định về kết hợp huấn luyện với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tấn sĩ theo bề ngoài online và bề ngoài trực tiếp liên kết online.

2. Thông tư này vận dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp lí tại Việt Nam, viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép huấn luyện trình độ tấn sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở huấn luyện Việt Nam), cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, các tổ chức và tư nhân có liên can.

Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Liên kết huấn luyện online (trực tuyến) là việc hiệp tác giữa cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và cơ sở huấn luyện Việt Nam nhằm tiến hành chương trình huấn luyện phê duyệt môi trường mạng và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông da dụng cụ để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

2. Bề ngoài kết hợp huấn luyện online là bề ngoài huấn luyện lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện có thời lượng giảng dạy theo phương thức online từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

3. Bề ngoài kết hợp huấn luyện trực tiếp liên kết online (blended) là bề ngoài huấn luyện lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện có thời lượng giảng dạy theo phương thức online dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Điều 3. Thực hiện chương trình kết hợp huấn luyện online và trực tiếp liên kết online

1. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài online hoặc bề ngoài trực tiếp liên kết trục tuyến theo các quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 27 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2019 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định tại Thông tư này.

2. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo bề ngoài trực tiếp liên kết online đảm bảo thời lượng giảng dạy theo phương thức online ko quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

3. Việc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện tại phân hiệu phải đảm bảo đúng thứ tự, thẩm quyền và các điều kiện như đối với chương trình kết hợp huấn luyện tại hội sở chính quy định tại Thông tư này.

4. Thẩm quyền xem xét đề án kết hợp huấn luyện với nước ngoài theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 5 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2019 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định có liên can.

Điều 4. Chương trình huấn luyện

1. Chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đang thực ngày nay hội sở chính, đã được kiểm định chất lượng giáo dục và văn bằng được cơ quan điều hành có thẩm quyền về giáo dục của nước ấy xác nhận.

2. Đối với chương trình kết hợp huấn luyện trình độ đại học: Chương trình huấn luyện tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và chương trình huấn luyện của cơ sở huấn luyện Việt Nam đang được khai triển theo bề ngoài online ở cùng ngành hoặc ngành gần dự kiến kết hợp huấn luyện và đều có người tốt nghiệp.

3. Đối với chương trình kết hợp huấn luyện trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tấn sĩ: Chương trình huấn luyện tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và chương trình huấn luyện của cơ sở huấn luyện Việt Nam đang được khai triển theo bề ngoài trực tiếp liên kết online với thời lượng giảng dạy theo phương thức online đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình trở lên ở cùng ngành hoặc ngành gần, cùng trình độ dự kiến kết hợp huấn luyện và đều có người tốt nghiệp.

4. Chương trình kết hợp huấn luyện trình độ thạc sĩ, tấn sĩ có thời lượng giảng dạy theo phương thức online tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình kết hợp huấn luyện.

5. Chương trình huấn luyện do 2 bên cùng xây dựng được tiến hành 1 trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, chương trình huấn luyện phải đảm bảo tiến hành theo quy định về thứ tự xây dựng, nhận định và ban hành chương trình huấn luyện của nước ngoài và phải giữ những nội dung mấu chốt của chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài;

b) Trường hợp cấp văn bằng của cả cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và của cơ sở huấn luyện Việt Nam, chương trình huấn luyện phải đảm bảo tiến hành theo quy định về thứ tự xây dựng, nhận định và ban hành chương trình huấn luyện của nước ngoài và của Việt Nam và phải giữ những nội dung mấu chốt của chương trình huấn luyện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Điều 5. Quy mô huấn luyện

1. Quy mô huấn luyện của chương trình kết hợp được xác định căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng về hạ tầng, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, hàng ngũ giảng sư và cán bộ điều hành tham dự tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện. Các điều kiện này ko được trùng với các điều kiện đã được sử dụng để tính toán tổng mục tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục. Trường hợp có chung các điều kiện đảm bảo chất lượng thì quy mô huấn luyện của các chương trình kết hợp huấn luyện phải được tính trong tổng quy mô tuyển sinh hằng 5 của cơ sở huấn luyện Việt Nam.

2. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài yêu cầu quy mô tuyển sinh hằng 5 trong giấy tờ yêu cầu xem xét kết hợp huấn luyện. Quy mô tuyển sinh tối đa được xác định chi tiết trong quyết định cho phép kết hợp huấn luyện hoặc quyết định tự chủ tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện.

Điều 6. Hạ tầng, thiết bị, vị trí huấn luyện

1. Hạ tầng, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và cơ sở vật chất kết nối mạng Internet, hệ thống điều hành học tập, hệ thống điều hành nội dung học tập, học liệu điện tử phải phục vụ các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức huấn luyện qua mạng; có các dụng cụ nghe nhìn bao gồm: máy tính, màn hình, màn chiếu, máy chiếu có độ bự thích hợp với phòng học; đường truyền kết nối bình ổn, hiểu rõ; học liệu online có nội dung thích hợp với ngành học và có thể truy cập liên tiếp với vận tốc cao; dụng cụ thu âm, ghi hình lưu trữ giai đoạn tổ chức huấn luyện chuyên dụng cho công việc điều hành, thanh tra, rà soát.

2. Cung cấp đầy đủ giáo trình, học liệu, thư viện điện tử, ứng dụng học tập, chỉ dẫn sử dụng các bước truy cập hệ thống điều hành học tập online, phân phối account khách hàng và mật khẩu, các chỉ dẫn lúc đầu về khóa học cũng như việc rà soát bình chọn toàn khóa học, cùng lúc phải có quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin cho chương trình kết hợp huấn luyện.

3. Có hệ thống và chế độ rà soát, chuẩn xác, giám sát và bình chọn được sự tham dự của người học; hệ thống điều hành huấn luyện chặt chẽ, giải quyết được bản lĩnh xử lý thông tin nhanh, có độ chuẩn xác cao.

4. Vị trí đối với huấn luyện trực tiếp được thực ngày nay hội sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở huấn luyện Việt Nam được xác định trong giấy tờ yêu cầu xem xét kết hợp huấn luyện.

Điều 7. Hàng ngũ giảng sư, cung cấp kỹ thuật

1. Đối với học phần giảng dạy online, ngoài giảng sư giữ vai trò giảng dạy chính còn có giảng sư giữ vai trò trợ giảng cung cấp chuyên môn và người cung cấp kỹ thuật. Cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải hợp nhất xây dựng quy định chi tiết về công dụng, nhiệm vụ của mỗi địa điểm nêu trên.

2. Giảng viên và người cung cấp tiến hành các học phần giảng dạy online phải phục vụ các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức huấn luyện qua mạng và quy định của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Điều 8. Các đề xuất đối với kết hợp huấn luyện online hoặc trực tiếp liên kết online

1. Giấy tờ đăng ký tiến hành kết hợp huấn luyện online hoặc trực tiếp liên kết online tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2018 của Chính phủ quy định về hiệp tác, đầu cơ của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các quy định có liên can.

2. Nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đề án tiến hành kết hợp huấn luyện với nước ngoài phải miêu tả rõ về: Hạ tầng, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chủ và cơ sở vật chất kết nối mạng Internet, hệ thống điều hành học tập, hệ thống điều hành nội dung học tập, học liệu điện tử chuyên dụng cho cho hoạt động tổ chức, điều hành kết hợp huấn luyện online; việc phục vụ đầy đủ các quy định đối với giảng sư tham dự tiến hành chương trình kết hợp; quy định về đảm bảo chất lượng để người học tốt nghiệp chương trình kết hợp huấn luyện tại Việt Nam được nhận văn bằng do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp so sánh được với văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp tại hội sở chính của cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

3. Nội dung về lợi quyền của người học và công nhân phải được quy định rõ về phương án xử lý không may lúc tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện, đặc trưng là lúc chương trình bị ngắt quãng hoặc xong xuôi trước thời hạn trong đề án tiến hành kết hợp huấn luyện với nước ngoài và thỏa thuận hoặc giao kèo hiệp tác giữa các đối tác kết hợp.

Điều 9. Trách nhiệm của các đối tác kết hợp trong việc tổ chức hoạt động kết hợp huấn luyện

1. Xây dựng và ban hành các quy định chi tiết đối với chương trình kết hợp huấn luyện theo quy định của Thông tư này và các quy định luật pháp có liên can về: Tuyến sinh; tổ chức và điều hành huấn luyện; số lượng người học trong 1 lớp để đảm bảo sự gắn kết và hiệu quả học tập của người học; thi, rà soát, bình chọn giai đoạn và bình chọn xong xuôi học phần, bảo vệ đồ án, khoá luận, luận văn, luận án; lưu trữ và bảo mật thông tin.

2. Cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên can tới chương trình kết hợp huấn luyện trên trang thông tin điện tử của các đối tác kết hợp và chịu bổn phận về sự chuẩn xác của những thông tin này.

3. Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình kết hợp huấn luyện và tiến hành kiểm định chương trình huấn luyện theo quy định.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về bí quyết và kĩ năng cần phải có về huấn luyện online, thiết kế học liệu điện tử cho hàng ngũ giảng sư, cố vấn học tập và người cung cấp kỹ thuật tham dự khai triển chương trình kết hợp huấn luyện.

5. Duy trì các bài rà soát, bình chọn kết quả học tập của người học trong hệ thống điều hành học tập và có thể trích xuất chuyên dụng cho công việc thanh tra, rà soát lúc được đề xuất chỉ mất khoảng tối thiểu 05 5 từ khi lúc tốt nghiệp.

6. Tổ chức khai triển tiến hành chương trình kết hợp huấn luyện theo đúng nội dung đã được xem xét và quy định luật pháp có liên can; bồi thường học phí cho người học nếu cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định dẫn tới người học ko được cấp bằng hoặc văn bằng được cấp ko được xác nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đặt hội sở chính.

7. Lưu trữ vĩnh viễn giấy tờ kết hợp huấn luyện, thông tin người học tại cơ sở huấn luyện Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

8. Thực hiện cơ chế báo cáo theo quy định. Cơ sở huấn luyện Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ko tiến hành việc báo cáo hoặc báo cáo ko chuẩn xác sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

9. Thực hiện các phận sự khác theo quy định của luật pháp.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 20 tháng 11 5 2020.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm luật pháp được dẫn chiếu để vận dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ vận dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế ấy.

Điều 11. Tổ chức tiến hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Viện trưởng viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép huấn luyện trình độ tấn sĩ các tổ chức và tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân công;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Công báo;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các cơ sở GDĐH (để tiến hành);
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

.

#Thông #tư #382020TTBGDĐT


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Thông #tư #382020TTBGDĐT
Back to top button