Thông tư 24/2020 / TT-BGDĐT

Thông tư 24/2020 / TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 Nghị định cưỡng chế chính thức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/8. Thông tư quy định việc sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở không đạt chuẩn được đào tạo. Theo dõi Thông tư và tải về tại đây để biết thêm chi tiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo
——–

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2020 / TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Thông tư 24/2020 / TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TAI, ĐIỆN, NGUYÊN TỬ VÀ GIÁO VIÊN, GIÁM ĐỐC GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THCS KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC.

Theo Đạo luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019,

Nghị định số 1 ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 123/2016 / NĐ-CP,

Nghị định số 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. theo 69/2017 / NĐ-CP;

Nghị định số 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình nâng cao trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. theo 71/2020 / NĐ-CP;

theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy định cưỡng chế sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học và trung học cơ sở không đạt chuẩn đào tạo.

Điều 1. phạm vi

Nghị định này quy định nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trường mầm non, trường tiểu học và cơ sở giáo dục trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2016. Không. 71/2020 / NĐ-CP (ngày 30/6/2020) quy định lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 2 Khả năng áp dụng

Thông báo này áp dụng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, dân gian và tư thục, bao gồm: Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có trình độ học vấn từ tiểu học, trung học cơ sở trở lên, trung tâm giáo dục suốt đời, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục suốt đời, trường phổ thông đặc biệt và giáo dục tiểu học, trung học cơ sở khác (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông ).

Điều 3 Tuyển dụng giáo viên không đạt chuẩn đào tạo

1. Những người đã được xếp loại, đánh giá (xếp loại) giáo viên trong 02 (02) năm liền kề trước khi Pháp lệnh thi hành án này có hiệu lực, kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên, hoặc trình độ của cán bộ, viên chức) Đủ sức khoẻ theo quy định, tiếp tục chuẩn bị giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu.

2. Nghỉ hưu mà kết quả đánh giá, xếp loại hai năm liên tục của năm trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành không đạt chuẩn nghề nghiệp và giáo viên được xếp loại, đánh giá là viên chức một năm (xếp loại trình độ công chức) không hoàn thành nhiệm vụ Bạn sẽ không được chỉ định tham gia hoặc giảng dạy các khóa đào tạo nghiệp vụ để được bổ nhiệm lại vị trí thích hợp khác trong cơ sở giáo dục cho đến khi

3. Giáo viên có sức khoẻ yếu có nguyện vọng nghỉ hưu, có đủ điều kiện theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưu theo quy định.

4. Nhà giáo không đạt chuẩn trình độ đào tạo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được giải quyết chế độ hưu trí, giảm việc làm theo quy định hiện hành trong trường hợp cụ thể.

Điều 4. Sử dụng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đạt tiêu chuẩn được đào tạo

1. Người đã được xếp loại, đánh giá xếp loại đạt từ cấp hiệu trưởng trở lên đối với cán bộ quản lý giáo dục 02 (02) năm liên tục trước năm Nghị định này có hiệu lực thi hành. Khi hoàn thành nhiệm vụ trên tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức) và đủ sức khỏe thì tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng cho đến khi hết nhiệm kỳ. Sau khi hết nhiệm kỳ không được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó mà được bố trí ở các vị trí thích hợp khác tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

2. Đã hết một năm, kể từ khi kết quả đánh giá, xếp loại cơ sở giáo dục không đạt chuẩn hiệu trưởng trong hai năm liên tục của năm trước đó khi Nghị định này có hiệu lực thì công chức, viên chức (xếp loại các trình độ). của cán bộ, viên chức) Khi không đạt yêu cầu thì thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó và bố trí công tác khác phù hợp trong cơ sở, phòng giáo dục.

3. Cán bộ quản lý giáo dục có sức khoẻ yếu, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ điều kiện theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưu theo quy định.

4. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đạt tiêu chuẩn đào tạo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này chỉ được thực hiện theo các quy định hiện hành về việc từ chức, miễn nhiệm, cắt giảm biên chế trong trường hợp đặc biệt.

Điều 5. Sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đạt chuẩn đào tạo

1. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thuê giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn đào tạo báo cáo sở giáo dục và đào tạo để tổng hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, quận, thị xã và tỉnh (sau đây gọi chung là huyện, tỉnh). Ủy ban nhân dân cấp) phê duyệt trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

2. Nội dung chủ yếu của phương án thuê giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn đào tạo như sau.

a) Số lượng, danh sách nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đối với từng đối tượng quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này

b) Việc bố trí, bố trí các chức vụ khác trong cơ sở giáo dục đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được quy định tại các Điều 4, 2 và 3 Khoản 2 Nghị định này.

c) Việc cho thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, bãi nhiệm và cắt giảm số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục quy định tại các Điều 4 (3), (4), (3), (3), (4) và (4) Nghị định này .

d) Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được quy định tại các Điều 4, 2 và 3 Khoản 2 Nghị định này.

d) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy hoạch.

Điều 6 Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Giáo viên và cán bộ quản lý học khu có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra việc thực hiện thông tư này và cần phối hợp với các bộ phận liên quan.

b) Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục kiểm tra việc thực hiện các quy định về cưỡng chế này.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Chỉ đạo lập kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn được đào tạo; phân bổ nguồn kinh phí thực hiện đào tạo; nguồn kinh phí để thực hiện việc xây dựng khung, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

b) trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn được đào tạo;

c) Trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được bố trí công tác khác.

d) Quy định về việc nghỉ hưu, miễn nhiệm, cách chức, bãi nhiệm và cắt giảm số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục quy định tại Điều 4 (3) và (4), (3), (3), (4) và (4) của Nghị định này để chỉ đạo thực hiện.

3. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện Thông tư này theo khả năng của mình;

b) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được giao, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và UBNDTP đảm nhiệm các chức vụ khác;

C) Kiểm tra, giám sát kế hoạch sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo của tỉnh và các nội dung theo nhu cầu khác, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phê duyệt kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý dạy học chưa đạt chuẩn được đào tạo.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

c) Chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được bố trí vào các vị trí việc làm mới và việc làm khác;

d) Giải quyết chế độ hưu trí, miễn nhiệm, cách chức, bãi nhiệm, cắt giảm biên chế quy định tại các Điều 4 (3), (4), (3) và (3), (4) Nghị định này.

5. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đạt chuẩn được đào tạo

a) Cơ sở giáo dục xác định, lập danh mục và đề xuất phương án tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định tại Nghị định này;

b) Thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý dạy học không đạt chuẩn được đào tạo.

c) Tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo tham gia đào tạo theo quy định; Thiết lập hệ thống và chính sách cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Điều 7. hợp lệ

1. Quy chế thi hành này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020.

2. Quyết định hết hiệu lực của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo, sử dụng giáo viên chưa có trình độ chuẩn số 22/2006 / QĐ-BGDĐT (2006.5.12).

Điều 8. trách nhiệm hoàn thành

Trưởng phòng, Trưởng phòng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các vụ trưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan. tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm. Để thực hiện Thông tư này. /.

người nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng
– Ủy ban Quốc gia về các vấn đề văn hóa và dân tộc thiểu số của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương
– Cục Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Bộ, tổ chức cấp bộ và tổ chức thuộc Chính phủ
– Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Con người;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ trưởng, mục sư;
– Sự thông báo;
– Các cổng thương mại điện tử của Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo:
– Lưu: VT, PC, Bộ QLĐT (10b).

KT. bộ trưởng, mục sư
phó
Phạm Ngọc Thưởng

.

Back to top button