Pháp Luật

Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Số hiệu: 19/2021/TT-BGDĐT Lĩnh vực: Giáo dục
Ngày ban hành: 01/07/2021 Ngày hiệu lực: 16/08/2021
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư số 19 2021 BGDĐT

Ngày 1/7 năm 2021, Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Theo đó ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

  • Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga – Ngoại ngữ 1
  • Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nhật – Ngoại ngữ 1
  • Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Pháp – Ngoại ngữ 1
  • Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Trung Quốc – Ngoại ngữ 1

Lộ trình dạy các môn ngoại ngữ 1 được ban hành tại Thông tư này sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT cụ thể như sau:

(1) Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

(2) Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

(3) Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

(4) Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

(5) Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Nội dung Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 19 /2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________ _____

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

THÔNG T Ư
Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc

_____________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH12 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục phổ thông môn học Ngoại ngữ 1, bao gồm:

1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga;

2. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật;

3. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp;

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc.

Điều 2. Chương trình các môn học quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 và thay Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

1. Chương trình Tiếng Nhật ban hành tại Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi quy định tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện.

2. Đối với các lớp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Tiếng Nhật theo lộ trình quy định tại Điều 2 Thông tư này tiếp tục thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Tiếng Nhật cho đến hết lớp 12.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;

– Hội đồng Quốc gia GD và Phát triển nhân lực;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Công báo;

– Như Điều 4 (để thực hiện);

– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

– Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ GDTH , Vụ PC.

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễ n Hữu Độ

Thông tư có các phụ lục đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để biết thêm chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button
You cannot copy content of this page