a) Phương trình: $ left ({{z ^ 2} + i} right) left ({{z ^ 2} – 2iz – 1} right) = 0. $ $ Left Right Mũi tên trái Lời giải Toán 12

Back to top button