Quyết định 705/2013 / QĐ-TTg

Quyết định 705/2013 / QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo.

Thủ tướng
——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————————

con số: 705/ QĐ-TTg

8 tháng 8 tại Hà Nội có thể làm được Vào 2013

phán quyết
Về việc tăng cường hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế cho một số hộ cận nghèo

Thủ tướng

theo Đạo luật về các tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008,

Nghị định số 5 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản khác nhau của Luật Bảo hiểm y tế. 62/2009 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế,

phán quyết:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều hộ nghèo cùng cận chuẩn nghèo quốc gia, bao gồm:

1. Cận nghèo Người nghèo là người mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ là 5 năm sau khi thoát nghèo. Nếu bạn đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 nhưng đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 mới thoát nghèo được 5 năm, thời gian còn lại tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước 100% thì thời gian hỗ trợ tối thiểu là 01 năm.

2. Nghị quyết số của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 vùng nghèo và vùng có thu nhập cao. Tỷ lệ hộ nghèo được xác định theo Nghị quyết số 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Cơ chế, chính sách áp dụng theo quy định tại 30a / 2008 / NQ-CP.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ khó khăn còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 797 / QĐ-TTg.

Điều 2. kinh phí để thực hiện

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo không cân đối được ngân sách địa phương với tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo ở vùng có tỷ lệ điều tiết thu nhập từ ngân sách trung ương dưới 50%.

3. Phần diện tích còn lại sẽ do ngân sách địa phương cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh theo quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình khó khăn quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng
– Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
– Bộ, tổ chức cấp bộ và tổ chức thuộc Chính phủ
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký
– Văn phòng Tổng thống
– Các Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Nghị viện;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Dịch vụ giám sát tài chính
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Các VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng, Vụ, Cục, Vụ liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

Thủ tướng

(Chữ ký)

Nguyễn Thanh Dũng

.

Back to top button