Pháp Luật

Quyết định 4469/QĐ-BYT 2020 phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Số hiệu: 4469/QĐ-BYT Lĩnh vực: Y tế
Ngày ban hành: 28/10/2020 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:

Quyết định số 4469/QĐ-BYT 2020

Quyết định 4469/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Bộ Y tế hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10

Ngày 28/10/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 4469/QĐ-BYT về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Cụ thể, ICD-10 (Classifications International Classification of Diseases, 10th Revision) là Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và nguyên nhân tử vong do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì sửa đổi, bổ sung phiên bản sửa đổi lần thứ 10 ban hành năm 1990 và cập nhật lần cuối vào 2019. ICD-10 gồm 22 chương bệnh, trong đó 21 chương bệnh chính. Các chương được quy định bởi 1 hoặc nhiều chữ cái, sắp xếp từ A-Z, được phân loại theo tác nhân gây bệnh, nguyên nhân ngoại sinh, bệnh theo hệ cơ quan, ung bướu, triệu chứng hay rối loạn bất thường … Trong đó, 05 nguyên tắc lựa chọn bệnh chính gồm:

Thứ nhất, bệnh nặng hơn, quan trọng hơn là bệnh chính. Trong trường hợp có nhiều bệnh có thể lựa chọn là bệnh chính, chọn bệnh quan trọng hơn, phù hợp với các biện pháp điều trị, hoặc phù hợp với chuyên khoa điều trị và chăm sóc bệnh nhân là bệnh chính hoặc bệnh sử dụng nhiều nguồn lực nhất là bệnh chính.

Thứ hai, bệnh là nguyên nhân phải điều trị, chăm sóc là bệnh chính. Trường hợp có nhiều bệnh được chẩn đoán như là bệnh chính nhưng không thể mã hóa kết hợp với nhau được, thì dựa vào hồ sơ bệnh án để tìm xem bệnh nào là nguyên nhân khiến bệnh nhân cần phải điều trị và chăm sóc y tế nhất. Nếu không xác định được thì chọn bệnh ghi đầu tiên là bệnh chính….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định 4469 2020 BYT

BỘ Y TẾ
______

Số: 4469/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Bảng Phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Nội dung Bảng phân loại được cập nhật và tra cứu trực tiếp từ website icd.kcb.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Danh mục ICD-10 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6).

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Q.Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– BHXH Việt Nam;

– Cổng TTĐT Bộ Y tế;

– Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

……………………………..

Quyết định có phụ lục biểu mẫu đính kèm. Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Blog Tiền Điện Tử VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button
You cannot copy content of this page