Nắm trọn chuyên đề mũ – logarit và tích phân

Sách gồm 455 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Toán tư duy 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm lược toàn thể lý thuyết và bí quyết giải các dạng toán, các tỉ dụ minh họa và bài tập. các chuyên đề từ căn bản tới tăng lên về hàm số mũ – logarit và tích phân, giúp học trò tăng lên kiến ​​thức, đoàn luyện tư duy và vận tốc luyện tập; Tất cả các bài tập trong sách đều có lời giải cụ thể 100%, thuận lợi cho việc đối chiếu đáp án và tra cứu thông tin.

Mục lục của sách bao gồm đầy đủ chủ đề về cấp số nhân – logarit và tích phân:
PHẦN I. MÃ VÀ ĐĂNG NHẬP.

CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU VỀ SỰ BIỂU HIỆN.
Dạng 1. Tính nhẩm, rút ​​gọn, so sánh các số liên can tới lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 2. MÃ SỐ – LOGARIT.
Dạng 1. Biến đổi lũy thừa – logarit.
CHỦ ĐỀ 3. CÁC CHỨC NĂNG KHAI THÁC, MÃ VÀ LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về hàm số mũ, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MÃ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit số 01.
Dạng 2. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit số 02.
Dạng 3. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit chứa thông số 01.
Dạng 4. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit chứa thông số 02.
CHỦ ĐỀ 5. MÃ BPT – BPT LOGARIT.
Dạng 1. Biện luận nghiệm của phương trình mũ – logarit.
Dạng toán tìm GTLN và GTNN của hàm số mũ – logarit.
Dạng toán liên can tới hàm số.
Dạng toán tìm các cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện.
Dạng tính lãi.
Phép toán thực tiễn liên can tới sự phát triển.
Dạng toán thường xuyên hiện ra trong các đề thi của Bộ GD & ĐT.
PHẦN II. NGUYÊN TẮC – PHÂN TÍCH.

CHỦ ĐỀ 1. CHỨC NĂNG GỐC.
Dạng 1. Phương pháp tính nguyên hàm.
CHỦ ĐỀ 2. PHÂN TÍCH.
Dạng 1. Phương pháp tính tích phân.
Dạng 2. Tích phân cho bởi nhiều hàm.
Dạng 3. Tích phân hàm ẩn phần 1.
Dạng 3. Phần tích phân ẩn 2.
Dạng 4. Phần mềm tích phân, thể tích.
Dạng 5. Tích phân trong đề thi của Bộ GD & ĐT.


.


Thông tin thêm về Nắm trọn chuyên đề mũ – logarit và tích phân

Sách gồm 455 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Toán tư duy 4.0: Phan Nhật Linh, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Long, tóm lược toàn thể lý thuyết và bí quyết giải các dạng toán, các tỉ dụ minh họa và bài tập. các chuyên đề từ căn bản tới tăng lên về hàm số mũ – logarit và tích phân, giúp học trò tăng lên kiến ​​thức, đoàn luyện tư duy và vận tốc luyện tập; Tất cả các bài tập trong sách đều có lời giải cụ thể 100%, thuận lợi cho việc đối chiếu đáp án và tra cứu thông tin.

Mục lục của sách bao gồm đầy đủ chủ đề về cấp số nhân – logarit và tích phân:
PHẦN I. MÃ VÀ ĐĂNG NHẬP.

CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU VỀ SỰ BIỂU HIỆN.
Dạng 1. Tính nhẩm, rút ​​gọn, so sánh các số liên can tới lũy thừa.
CHỦ ĐỀ 2. MÃ SỐ – LOGARIT.
Dạng 1. Biến đổi lũy thừa – logarit.
CHỦ ĐỀ 3. CÁC CHỨC NĂNG KHAI THÁC, MÃ VÀ LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về hàm số mũ, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MÃ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 1. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit số 01.
Dạng 2. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit số 02.
Dạng 3. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit chứa thông số 01.
Dạng 4. Bài tập về phương trình mũ, phương trình lôgarit chứa thông số 02.
CHỦ ĐỀ 5. MÃ BPT – BPT LOGARIT.
Dạng 1. Biện luận nghiệm của phương trình mũ – logarit.
Dạng toán tìm GTLN và GTNN của hàm số mũ – logarit.
Dạng toán liên can tới hàm số.
Dạng toán tìm các cặp số nguyên thỏa mãn điều kiện.
Dạng tính lãi.
Phép toán thực tiễn liên can tới sự phát triển.
Dạng toán thường xuyên hiện ra trong các đề thi của Bộ GD & ĐT.
PHẦN II. NGUYÊN TẮC – PHÂN TÍCH.

CHỦ ĐỀ 1. CHỨC NĂNG GỐC.
Dạng 1. Phương pháp tính nguyên hàm.
CHỦ ĐỀ 2. PHÂN TÍCH.
Dạng 1. Phương pháp tính tích phân.
Dạng 2. Tích phân cho bởi nhiều hàm.
Dạng 3. Tích phân hàm ẩn phần 1.
Dạng 3. Phần tích phân ẩn 2.
Dạng 4. Phần mềm tích phân, thể tích.
Dạng 5. Tích phân trong đề thi của Bộ GD & ĐT.


.

#Nắm #trọn #chuyên #đề #mũ #logarit #và #tích #phân


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Nắm #trọn #chuyên #đề #mũ #logarit #và #tích #phân
Back to top button