Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ngày càng sôi động, số lượng người làm nghề kinh doanh bất động sản cũng tăng lên nhanh chóng và các công ty kinh doanh bất động sản cũng mọc lên rất nhiều. Có rất nhiều trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền mua đất, đặt cọc… Vậy luật môi giới bất động sản như thế nào? Vui lòng đọc bài viết về Dữ liệu lớn.

1. Môi giới nhà đất là gì?

Tại Khoản 2 Điều 3 Luật Môi giới bất động sản năm 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:

Môi giới bất động sản làm trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và mua bất động sản.

Căn cứ vào các quy định trên, có thể hiểu đại lý kinh doanh bất động sản là người làm trung gian cho việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản.

2. Quyền và nghĩa vụ của môi giới viên là gì?

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, Điều 151 Nghĩa vụ của Bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Lưu giữ mẫu hàng hoá, tài liệu dùng để thực hiện việc môi giới và trả lại cho bên được môi giới sau khi thực hiện việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm tổn hại đến lợi ích của bên trung gian;

3. Chịu trách nhiệm về tình hình pháp lý của các bên trung gian, nhưng không phải về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên trung gian, trừ trường hợp được bên trung gian ủy quyền.

Môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng phí môi giới do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền được hưởng thù lao môi giới như sau:

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, quyền thu phí môi giới phát sinh kể từ thời điểm các bên trung gian giao kết hợp đồng với nhau.

2. Trong trường hợp không có thỏa thuận, thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

Như vậy, bên môi giới phải tuân thủ các nghĩa vụ và quyền trong hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định trên mà bạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thu lợi bất hợp pháp thì sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt.

3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bất động sản là gì?

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên được môi giới, theo đó bên môi giới giới thiệu bên thứ ba không được giao kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc đưa ra điều kiện để bên được môi giới ký hợp đồng và được hưởng hoa hồng từ việc môi giới đó. Người được môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Thỏa thuận môi giới phải bằng văn bản với nội dung chủ yếu bao gồm: tên, địa chỉ của các bên; nội dung dành riêng cho nhà môi giới; bồi thường môi giới và tính bồi thường; thời hạn hiệu lực của hợp đồng sơn lót. Thỏa thuận môi giới cũng phải quy định việc thanh toán các khoản phí hợp lý liên quan đến việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.

Trên đây Blog Tiền Điện Tử đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu Môi giới bất động sản 2022 là gì? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã trình bày ở trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn:

Thông tin thêm về Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây, thị trường bất động sản trở nên sôi động, số lượng người làm môi giới nhà, đất cũng tăng lên vùn vụt, các công ty bất động sản cũng nổi lên, do vậy các hoạt động liên quan đến bất động sản rất phức tạp. Không ít các trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo các khoản tiền mua đất, các khoản tiền đặt cọc đất… Vậy pháp luật quy định về môi giới bất động sản như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Blog Tiền Điện Tử. 
1. Môi giới bất động sản là gì?
Tại Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:
Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu người hành nghề môi giới bất động sản là những người làm trung gian cho các mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Môi giới bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?
Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 quy định tại Điều 151 về Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.
Những người làm môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng một khoản phí môi giới, khoản phí này do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.
Như vậy, những người làm môi giới bất động sản phải tuân thủ theo những nghĩa vụ và quyền của hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi làm trái hoặc không tuân thủ theo những quy định trên mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi nhuận bất chính thì sẽ bị áp dụng hình phạt thích đáng.
3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba kị kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
Trên đây, Blog Tiền Điện Tử đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Môi giới bất động sản là gì 2022? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Blog Tiền Điện Tử:

#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì


#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button