Biểu Mẫu

Mẫu Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng luôn nhận được sự quan tâm từ phía mọi người. Vậy mẫu để nhận xét đối với người xin vào Đảng được viết như thế nào? Bài viết này Blog Tiền Điện Tử VN sẽ chia sẻ cho bạn.

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng dưới đây:

  • Mẫu 1: Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI UỶ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…….tháng…….năm………..

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với………………………………………………………………xin vào Đảng.

– Tên các tổ chức đoàn thể nơi công tác:…………………………………………….

…………………………………………………………….., tổng số có:…………đồng chí.

– Tên chi ủy nơi cư trú:………………………………………….có:…………đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp………………………………………………………….vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số……………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…….. %).

Số không tán thành…………..đồng chí (……….%) với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)

  • Mẫu 2: Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn đối với người xin vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………….

………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của BCH Công đoàn đối với Người xin vào Đảng

Kính gửi: CHI BỘ……………………………..

Căn cứ đề nghị của Chi bộ ……………………………………………………, Ban chấp hành Công đoàn…………………………………………, có ý kiến nhận xét đối với quần chúng: …………………………………………, sinh ngày …/…/……, là Công đoàn viên ……………………………., Công đoàn ………….. như sau:

1. Về phẩm chất chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về năng lực công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về mối quan hệ với quần chúng nơi công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn tán thành đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào đảng là ……/…… (đạt …… %) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Số không tán thành là … đồng chí với lý do ……………………………………………………….

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

  • Mẫu 3: Tổng hợp ý kiến nhận xét

ĐẢNG BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————

CHI BỘ……………………………….. ………..…., ngày…tháng … năm 20..

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng ……………..

Tên các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:……

…………………………………………, tổng số có: ……đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú: ………………………………….. ………., có …… đồng chí.

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng …………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong tổng số …… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……%).

Số không tán thành …… đồng chí (chiếm ……%) với lý do…………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên xin vào Đảng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam từ chuyên mục Biểu mẫu của trang Blog Tiền Điện Tử VN.

Back to top button
You cannot copy content of this page