Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải là mẫu công bố được lập để công bố về kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Biểu mẫu báo cáo chỉnh sửa của chủ dự án
  • Mẫu giấy yêu cầu chỉnh sửa chủ dự án

Thông báo kế hoạch vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải

(trước hết)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …
Thông báo kế hoạch vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải của dự án

(Địa lý)h), ngày… tháng… 5 ……

Kính gửi: (2)

Chúng tôi là (1), chủ đầu cơ Công trình (3) (sau đây viết tắt là Công trình) đã được (4) coi xét / điều chỉnh báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường tại Quyết định số… ngày… tháng….

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số…. / 2019 / NĐ-CP ngày… tháng… 5… của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Luật Môi trường bảo vệ, chúng tôi xin gửi đến (2) Phương án vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải của dự án (Bản kế hoạch cụ thể đính kèm).

Chúng tôi bảo đảm tính thật thà, chuẩn xác của các thông tin, số liệu nêu trong Kế hoạch vận hành thí điểm kèm theo tài liệu này, nếu có gì sơ sót, chúng tôi xin hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp. Việt Nam.

Chúng tôi cam kết tiến hành đúng các quy định của luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường, cùng lúc cam kết ngừng ngay việc vận hành thí điểm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường. ngôi trường; tiến hành nghiêm chỉnh các giải pháp phòng dự phòng, đối phó, giải quyết ô nhiễm và đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp.

Đề xuất (2) tổ chức rà soát các công trình xử lý chất thải của dự án để (1) có căn cứ đưa (3) vào vận hành thí điểm theo kế hoạch. /.

Người nhận:
– Như trên;
-…;
– Tiết kiệm: …

(5)
(Ký, ghtôi tên đầy đủ, chức danh, đóng dấu)

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


Thông tin thêm về Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải là mẫu công bố được lập để công bố về kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Biểu mẫu báo cáo chỉnh sửa của chủ dự án
  • Mẫu giấy yêu cầu chỉnh sửa chủ dự án

Thông báo kế hoạch vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải

(trước hết)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …
Thông báo kế hoạch vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải của dự án

(Địa lý)h), ngày… tháng… 5 ……

Kính gửi: (2)

Chúng tôi là (1), chủ đầu cơ Công trình (3) (sau đây viết tắt là Công trình) đã được (4) coi xét / điều chỉnh báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường tại Quyết định số… ngày… tháng….

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số…. / 2019 / NĐ-CP ngày… tháng… 5… của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Luật Môi trường bảo vệ, chúng tôi xin gửi đến (2) Phương án vận hành thí điểm các công trình xử lý chất thải của dự án (Bản kế hoạch cụ thể đính kèm).

Chúng tôi bảo đảm tính thật thà, chuẩn xác của các thông tin, số liệu nêu trong Kế hoạch vận hành thí điểm kèm theo tài liệu này, nếu có gì sơ sót, chúng tôi xin hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp. Việt Nam.

Chúng tôi cam kết tiến hành đúng các quy định của luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường, cùng lúc cam kết ngừng ngay việc vận hành thí điểm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường. ngôi trường; tiến hành nghiêm chỉnh các giải pháp phòng dự phòng, đối phó, giải quyết ô nhiễm và đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp.

Đề xuất (2) tổ chức rà soát các công trình xử lý chất thải của dự án để (1) có căn cứ đưa (3) vào vận hành thí điểm theo kế hoạch. /.

Người nhận:
– Như trên;
-…;
– Tiết kiệm: …

(5)
(Ký, ghtôi tên đầy đủ, chức danh, đóng dấu)

Mẫu công bố kế hoạch vận hành thí điểm công trình xử lý chất thải

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #thông #báo #kế #hoạch #vận #hành #thử #nghiệm #các #công #trình #xử #lý #chất #thải


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Mẫu #thông #báo #kế #hoạch #vận #hành #thử #nghiệm #các #công #trình #xử #lý #chất #thải
Back to top button