Biểu Mẫu

Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp
  • Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là gì?

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là mẫu giấy ghi lại thông tin người xin tạm ứng lương kèm theo nội dung đề nghị tạm ứng lương hưu và trợ cấp BHXH

2. Giấy đề nghị về việc tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
————–

Mẫu số: C73-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

GIẦY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH

Tháng……….. Năm…………

Số: ……………………..

Họ và tên ………………………………………………………………….Số chứng minh thư:

Địa chỉ:

Là Đại diện chi trả của

Đơn vị tính:…………………..

STT

Loại đối tượng

Số phải trả

Số người

Số tiền

A

B

1

2

Tổng cộng I và II

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng (Viết bằng chữ)…………………………..

Ấn định số người ……………………………………………………………

Ngày….. tháng…… năm…….

Ngày…… tháng……. năm………

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI TẠM ỨNG
(Ký, họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page