Biểu Mẫu

Mẫu số 08-HG: Lời mời tham gia Phiên kiểm duyệt

Mẫu số 08-HG: Giấy mời tham gia phiên hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm hòa giải của Tòa án nhân dân. , cuộc trò chuyện của tòa án. Xin vui lòng tham khảo.

1. Thư mời họp hòa giải

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: … / 20… / GM-HG

……….., ngày … .. .. 20…

Cuộc hẹn
Tham gia một buổi thiền

đến:(số ba) …………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …; Số fax: …………………………………………………………………………………………………………(nếu có).

Địa chỉ email: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (nếu có).

tòa án nhân dân (5)…………………………………………………………………………………………………………Chào mừng Ông / Bà …. Giờ … . phút, ngày … tháng … . năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, có sẵn trong (6)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (Địa chỉ… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …) để bắt đầu một trọng tài cho (7) ………………………………………………………………………………………………………… giữa:

Nguyên đơn / Nguyên đơn: …………………………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………

bị cáo: …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

Những người có Quyền và Trách nhiệm Liên quan: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Kiện tụng / Khiếu nại:(số 8)

Ngày thứ nhất. …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

2. …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

Với thiện chí và sự chăm chỉ, sự hiện diện của bạn sẽ giúp chúng tôi giải quyết các tranh chấp / yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với người điều hành (9)… … … … … … , Số điện thoại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … bài giải.

người nhận:
NSNS đến;
Lưu trữ: VT.

trọng tài
(GIẾT)ý tưởng và chỉ định hÔi Chúa ơi Tên)

2. Cách điền vào Mẫu 08-HG

(1) Nếu toà án nhân dân gửi giấy mời là toà án nhân dân trước đây thì ghi tên toà án nhân dân cấp tỉnh (ví dụ: toà án nhân dân gửi giấy mời là toà án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). đường phốoSau đó ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HAIAN”. Trường hợp Tòa án nhân dân nơi gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi “Tòa án nhân dân cấp trên”.

(2) và (5) Ghi tên toà án nhân dân đã gửi giấy mời, nếu là toà án nhân dân quận, huyện, thị xã thì ghi tên toà án nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc thành phố. Thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯƠNG TÍN). Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu bạn là cá nhân, hãy cung cấp họ tên, địa chỉ cư trú và nơi làm việc của bạn. Nếu bạn là một tổ chức hoặc cơ quan, vui lòng cung cấp tên và địa chỉ của cơ sở hoặc tổ chức đó, lưu ý rằng trong trường hợp là cá nhân, điều này thay đổi theo độ tuổi. chiêc duNhập ng hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi nhập tên (ví dụ: Ông Trần Văn B).

(6) ghio Địa điểm và địa chỉ nơi phân xử sẽ diễn ra.

(7) Ghi mối quan hệ của tranh chấp / khiếu kiện mà người khởi kiện / người yêu cầu giải quyết.

(8) Ghi tóm tắt nội dung của người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường.

(9) Ghi tên trọng tài viên được chỉ định để phân xử vụ việc.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page