Mẫu số 05/QĐ-CTHA: Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại là mẫu quyết định ra quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung được thụ lý, thành phần đoàn xác minh … Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu số 04 / QĐ-CTHA: Quyết định khắc phục tố giác

Mẫu số 03 / QĐ-CTHA: Quyết định đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án

Mẫu số 02 / QĐ-CTHA: Quyết định hủy bỏ quyết định thi hành án

Nội dung căn bản của mẫu quyết định thụ lý khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại như sau:

Mẫu số 05 / QĐ-CTHA

BỘ PHẬN LĨNH VỰC
PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …… ../ QĐ-CTHA

……………………ngày ….. tháng ….. 5 …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

SỞ THI HÀNH ÁN KIỂM TOÁN TP.

Căn cứ… Điều… Luật Thi hành án dân sự …… .;

Căn cứ… Điều… Luật Tố giác …………;

Căn cứ Nghị định số 76/2012 / NĐ-CP ngày 03 tháng 10 5 2012 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tố giác;

Đề xuất bình chọn của ………………………………………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thụ lý, khắc phục khiếu nại đối với …………… (người bị khiếu nại)

Địa chỉ nhà ……………………………………………………………………………………………

Nội dung tố giác được bằng lòng …………………………………………………….

Thời hạn khắc phục ………………………………………………………………………….

Điều 2. Việc thành lập Tổ xác minh khiếu nại bao gồm:

Đ / c: …………………………………………………… Chức vụ – Tổ trưởng;

Đồng đội: …………………………………………………… Chức vụ – Thành viên;

Đồng đội: …………………………………………………… Chức vụ – Thành viên.

Tổ xác minh có phận sự rà soát, xác minh đơn khiếu nại đã được thụ lý nêu tại Điều 1 Quyết định này. Thời hạn xác minh là ngày làm việc từ khi ngày công bố Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực

1. Các đồng đội có tên tại Điều 2 và những người có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

GIÁM ĐỐC

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

.


Thông tin thêm về Mẫu số 05/QĐ-CTHA: Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại là mẫu quyết định ra quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung được thụ lý, thành phần đoàn xác minh … Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016 / TT-BQP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu số 04 / QĐ-CTHA: Quyết định khắc phục tố giác

Mẫu số 03 / QĐ-CTHA: Quyết định đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án

Mẫu số 02 / QĐ-CTHA: Quyết định hủy bỏ quyết định thi hành án

Nội dung căn bản của mẫu quyết định thụ lý khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại như sau:

Mẫu số 05 / QĐ-CTHA

BỘ PHẬN LĨNH VỰC
PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …… ../ QĐ-CTHA

……………………ngày ….. tháng ….. 5 …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

SỞ THI HÀNH ÁN KIỂM TOÁN TP.

Căn cứ… Điều… Luật Thi hành án dân sự …… .;

Căn cứ… Điều… Luật Tố giác …………;

Căn cứ Nghị định số 76/2012 / NĐ-CP ngày 03 tháng 10 5 2012 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tố giác;

Đề xuất bình chọn của ………………………………………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thụ lý, khắc phục khiếu nại đối với …………… (người bị khiếu nại)

Địa chỉ nhà ……………………………………………………………………………………………

Nội dung tố giác được bằng lòng …………………………………………………….

Thời hạn khắc phục ………………………………………………………………………….

Điều 2. Việc thành lập Tổ xác minh khiếu nại bao gồm:

Đ / c: …………………………………………………… Chức vụ – Tổ trưởng;

Đồng đội: …………………………………………………… Chức vụ – Thành viên;

Đồng đội: …………………………………………………… Chức vụ – Thành viên.

Tổ xác minh có phận sự rà soát, xác minh đơn khiếu nại đã được thụ lý nêu tại Điều 1 Quyết định này. Thời hạn xác minh là ngày làm việc từ khi ngày công bố Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực

1. Các đồng đội có tên tại Điều 2 và những người có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

GIÁM ĐỐC

Mẫu quyết định thụ lý, khắc phục khiếu nại và thành lập Tổ xác minh khiếu nại

.

#Mẫu #số #05QĐCTHA #Quyết #định #thụ #lý #giải #quyết #tố #cáo #và #thành #lập #tổ #xác #minh #tố #cáo


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Mẫu #số #05QĐCTHA #Quyết #định #thụ #lý #giải #quyết #tố #cáo #và #thành #lập #tổ #xác #minh #tố #cáo
Back to top button