Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mẫu quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

Mẫu quyết định coi xét báo cáo ĐTM là mẫu quyết định được lập ra để quyết định coi xét báo cáo ĐTM. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu văn bản giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường
  • Mẫu biên bản cuộc họp tư vấn với tập thể bị tác động trực tiếp bởi dự án

Quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

(trước hết)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

(Địa lý)anh trai)tháng ngày 5

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2)

(3)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 5 2014;

Căn cứ Nghị định số …… / 2019 / NĐ-CP ngày…. tháng …. 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ (4);

Căn cứ (5) (nếu có);

Xét đề xuất của: Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) tại Báo cáo kết quả giám định ngày… /… /…; hoặc cơ quan túc trực giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) trong báo cáo tổng vừa ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức, chuyên gia ngày… /… /…;

Xét nội dung báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo Văn bản số… ngày… tháng …… của (6);

Theo đề xuất của cơ quan túc trực giám định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) (sau đây viết tắt là Công trình) của (6) (sau đây gọi là Chủ dự án) lập tại (7) với các nội dung chính là tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có phận sự:

1. Niêm yết công khai quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường theo quy định của luật pháp (trừ trường hợp được miễn tư vấn).

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường đã được coi xét tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, thanh tra, giám sát việc tiến hành các đề xuất về bảo vệ môi trường của dự án. sự phán xét.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Người nhận:
– Chủ dự án;
-…;
– Tiết kiệm: …

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh,oohngàyHởu)

Mẫu quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


Thông tin thêm về Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mẫu quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

Mẫu quyết định coi xét báo cáo ĐTM là mẫu quyết định được lập ra để quyết định coi xét báo cáo ĐTM. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu văn bản giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường
  • Mẫu biên bản cuộc họp tư vấn với tập thể bị tác động trực tiếp bởi dự án

Quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

(trước hết)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

(Địa lý)anh trai)tháng ngày 5

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2)

(3)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 5 2014;

Căn cứ Nghị định số …… / 2019 / NĐ-CP ngày…. tháng …. 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ (4);

Căn cứ (5) (nếu có);

Xét đề xuất của: Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) tại Báo cáo kết quả giám định ngày… /… /…; hoặc cơ quan túc trực giám định báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) trong báo cáo tổng vừa ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức, chuyên gia ngày… /… /…;

Xét nội dung báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo Văn bản số… ngày… tháng …… của (6);

Theo đề xuất của cơ quan túc trực giám định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án (2) (sau đây viết tắt là Công trình) của (6) (sau đây gọi là Chủ dự án) lập tại (7) với các nội dung chính là tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có phận sự:

1. Niêm yết công khai quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường theo quy định của luật pháp (trừ trường hợp được miễn tư vấn).

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường đã được coi xét tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường của dự án là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, thanh tra, giám sát việc tiến hành các đề xuất về bảo vệ môi trường của dự án. sự phán xét.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Người nhận:
– Chủ dự án;
-…;
– Tiết kiệm: …

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh,oohngàyHởu)

Mẫu quyết định coi xét báo cáo bình chọn ảnh hưởng môi trường

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #báo #cáo #đánh #giá #tác #động #môi #trường


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #báo #cáo #đánh #giá #tác #động #môi #trường
Back to top button