Tài Liệu

Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021

Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2021, mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi cùng mã đăng ký xét tuyển. Thí sinh sử dụng mã này để điền vào phiếu đăng ký xét tuyển, rồi nộp qua chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tuyến.

Thí sinh chỉ nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021 này khi làm thủ tục nhập học tại trường Đại học, Cao đẳng mình trúng tuyển năm 2021. Mời các em cùng tham khảo mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021 theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bài viết dưới đây:

Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM THI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021
(Dùng để nộp vào trường nhập học)

Họ và tên thí sinh: ……………………………….

Số báo danh: ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

Mã đăng ký xét tuyển: ………………………….

(Thí sinh sử dụng mã đăng ký xét tuyển này để điền vào phiếu ĐKXT hay ĐKXT trực tuyến)

Kết quả thi:

(In ra kết quả tất cả các môn thi thí sinh đã đăng ký dự thi)

Vào sổ số: (mã tỉnh/mã Điểm nhận hồ sơ/STT)

……….., ngày …..tháng….. năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2021, mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi cùng mã đăng ký xét tuyển. Thí sinh sử dụng mã này để điền vào phiếu đăng ký xét tuyển, rồi nộp qua chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tuyến.

Thí sinh chỉ nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021 này khi làm thủ tục nhập học tại trường Đại học, Cao đẳng mình trúng tuyển năm 2021. Mời các em cùng tham khảo mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021 theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bài viết dưới đây:

Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM THI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021
(Dùng để nộp vào trường nhập học)

Họ và tên thí sinh: ……………………………….

Số báo danh: ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

Mã đăng ký xét tuyển: ………………………….

(Thí sinh sử dụng mã đăng ký xét tuyển này để điền vào phiếu ĐKXT hay ĐKXT trực tuyến)

Kết quả thi:

(In ra kết quả tất cả các môn thi thí sinh đã đăng ký dự thi)

Vào sổ số: (mã tỉnh/mã Điểm nhận hồ sơ/STT)

……….., ngày …..tháng….. năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Back to top button