Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin xác nhận quê quán

Mẫu đơn xin xác nhận quê quán là văn bản được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được xác nhận quê quán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở
  • Mẫu đơn xin xác nhận xóa án tích

1. Mẫu đơn xin xác nhận quê quán là gì?

Đơn xin xác nhận quê quán là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận quê quán của một hoặc một số chủ thể nhất định. Việc xác nhận sẽ dựa trên những căn cứ về hồ sơ hộ tịch được lưu trữ tại địa phương.

2. Mẫu đơn xin xác nhận quê quán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Kính gửi: Công an phường (xã, thị trấn)…

Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………… Nam/Nữ:…

Tên gọi khác: ……………………… Sinh ngày…

Nguyên quán: …………………

Dân tộc:………………… Tôn giáo:…………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………

Sổ hộ khẩu số:…………………

Số CMND/CCCD:…………………

Nơi đăng ký tạm trú:…………………

Họ tên cha:…………………

Họ tên mẹ:…………………

Nay tôi đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn)…………………

Xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh để bổ túc hồ sơ cấp CCCD

TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI

THƯỜNG TRÚ

Xác nhận

Ngày … tháng …năm 20…

Người tự khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page