Biểu Mẫu

Mẫu B 02/VB.TPL: Vi bằng

Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Mẫu ban hành theo Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC.

1. Vi bằng là gì?

Vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu có). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập vi bằng mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

2. Mẫu B 02/VB.TPL: Vi bằng

Mẫu số: B 02/VB.TPL (Ban hành theo TT số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
…………………………………..
Địa chỉ ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./BB-TPL

……………, ngày …. tháng …. Năm……

VI BẰNG

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại

Chúng tôi gồm:

Ông (bà)………..………..: , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà):………..……….. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

Với sự tham gia của: ………..………..(nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng)

Địa chỉ:………..………..

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan:

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

Ông (bà):………..………..

Địa chỉ:………..………..

Ông (bà):………..………..

Địa chỉ:………..………..

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan:

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1)

2)

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

(mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1)

2)

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp …………………………………………………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỪA PHÁT LẠI
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page