Biểu Mẫu

Mẫu 09-HG: Thư mời Tham dự Cuộc họp để Ghi lại Kết quả Điều chỉnh

Mẫu số 09-HG: Giấy mời dự họp ghi kết quả hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm hòa giải, đối thoại của Tòa án nhân dân tại Tòa án. Xin vui lòng tham khảo.

1. Giấy mời họp để ghi kết quả hoà giải.

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: … … / 20… ../GM-HG

… … … , ngày tháng năm …

Cuộc hẹn
Tham gia cuộc họp để nhận kết quả về phương pháp

đến:(số ba)…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; Số fax: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (nếu có).

Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………………………… (nếu có).

tòa án nhân dân (5) ………………………………………………………………………………………………………… Chào mừng Ông / Bà …. Giờ … . phút, ngày … tháng … . năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, trình diện tại tòa án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………… ………… …) tham gia các cuộc họp và ghi lại kết quả hòa giải;(6)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …giữa:

Nguyên đơn / Nguyên đơn: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

bị cáo: …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

Những người có Quyền và Trách nhiệm Liên quan: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Kiện tụng / Khiếu nại: (7)

Ngày thứ nhất. …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

2. …………………………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………………………………… …. …

Với thiện chí và sự chăm chỉ, sự hiện diện của bạn sẽ giúp chúng tôi giải quyết các tranh chấp / yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

người đàn bàchậm chạpu Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với người điều hành (số 8) …………………………………………………………………………………………, Số điện thoại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … bài giải.


người nhận:
– với tư cách là người nhận;
– Lưu hồ sơ vụ án.

trọng tài
(Ký, họ tên)n)

2. Cách điền vào Mẫu 09-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh. ở đó Nếu toà án nhân dân gửi giấy mời là toà án nhân dân quận (ví dụ toà án nhân dân gửi giấy mời là toà án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội thì ghi “NH TÒA”).NSN gười dân THÀNH PHỐ HÀ NỘI ”; Viết “TÒA ÁN NHỎ”.NSN Khi Tòa án nhân dân tối cao là tòa án nhân dânđúng Giấy mời là tòa án nhân dân tỉnh.

(2) và (5) Ghi tên toà án nhân dân đã gửi giấy mời, nếu là toà án nhân dân quận, huyện, thị xã thì ghi tên toà án nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc thành phố. Thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ TÒA ÁN? Châu ÁN nhỏNSN người Hueygì?N THUONG TIN); Trường hợp là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN)Phụ thuộcHanam NHA).

(3) và (4) Nếu bạn là cá nhân, hãy cung cấp họ tên, địa chỉ cư trú và nơi làm việc của bạn. Nếu là một tổ chức hoặc cơ sở giáo dục, hãy nhập tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cơ sở giáo dục đó; đối với cá nhân, theo độ tuổi, Mr. : Ông. Trần Văn B).

(6) Nhập mối quan hệ của tranh chấp / khiếu kiện mà người khởi kiện / người yêu cầu giải quyết.

(7) Ghi tóm tắt nội dung của người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường.

(8) Ghi tên trọng tài viên được chỉ định để phân xử vụ việc.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page