Biểu Mẫu

Mẫu 07-HG: Thông báo chuyển Vụ việc sang Hòa giải

Mẫu 07-HG: Thông báo chuyển vụ án sang hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm hòa giải, đối thoại của Tòa án nhân dân trong hoạt động. Xin vui lòng tham khảo.

1. Thông báo về Hòa giải vụ việc

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: … … / TB-TA

………….., ngày tháng năm …….

Sự thông báo
về việc hòa giải vụ án

tòa án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (số ba)

Đối thoại tại tòa án theo Điều 16, 17 và 19 của Đạo luật hòa giải

Ôn tậpCảm ơn bạn Ngày khởi kiện / khởi kiện ………………………………………………………………………………………… và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.(4)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … giữa:(5)………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Những người có Quyền và Trách nhiệm Liên quan:(6)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Sự thông báo:

1. Tòa án nhân dân (7)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Vụ việc đã được chuyển đến trọng tài.

2. Thông báo: (số 8) ………………………………………………………………………………………… Biết cách thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, bị cáo phải trả lời tòa án có hoặc không đồng ý tiến hành trọng tài và hòa giải viên đã được chỉ định hay chưa. Người trả lời có thể trả lời bằng văn bản cho địa chỉ. ………………………………………………………………………………………… hoặc trả lời email …………………………………………………………………………………………, hoặc số fax … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nếu bị cáo trực tiếp trình bày ý kiến ​​của mình với Tòa án thì Tòa án ghi ý kiến ​​đó.

người nhận:
– Nguyên đơn / Nguyên đơn
– người bị kiện;
Mọi người có quyềnsự khác biệti, nghĩa vụ liên quan
– người điều hành(mười);
– Lưu hồ sơ vụ án.

NSẩn giấuM Chỉ các thẩm phán có trách nhiệm
giữacô ấytôi, màu đỏÔi Chúa ơitôi gọi
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Làm thế nào để làm cho một mẫu 07-HG

(1) Nếu tòa án nhân dân ra thông báo là tòa án nhân dân trong khu vực thì điền tên tòa án nhân dân cấp tỉnh (ví dụ: nếu tòa án nhân dân ra thông báo là tòa án nhân dân ở Dongda-gu, Si ). Phố Hà Nội thì ghi “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội” và ghi “Tòa án NH”.NSN hững tòa án nhân dân tối cao “Nếu tòa án nhân dân ra thông báo là tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2), (3) và (7) Ghi tên toà án nhân dân ra thông báo, nếu là toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, tỉnh thì ghi tên toà án nhân dân địa phương, và ghi rõ tên toà án nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các Thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: TÒA ÁN NHỎ)NSN gười dân Huyện Thường Tín); Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(4) Ghi mối quan hệ của tranh chấp / khiếu kiện mà người khởi kiện / người yêu cầu giải quyết.

(5) và (6) Ghi tên và địa chỉ của người khởi kiện / người yêu cầu bồi thường, người bị kiện và bất kỳ người nào có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nếu bạn là cá nhân, vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ cư trú và nơi làm việc. Nếu đó là một tổ chức hoặc cơ sở giáo dục, hãy nhập tên và địa chỉ của tổ chức đó;lái xe chức năng, cần lưu ýNămĐối với cá nhân, tùy theo độ tuổi, Mr.

(8) Nhập tên của người đã nhận được thông báo. Đối với cá nhân, tùy theo độ tuổi, Mr.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page