Biểu Mẫu

Mẫu 02/PLI: Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mẫu 02/PLI: Báo cáo tình hình sử dụng lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập ra ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Mời các bạn tham khảo.

1. Khi nào phải báo cáo tình hình sử dụng lao động?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

– Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và hằng năm (trước ngày 05/12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thi gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin.

2. Mẫu 02/PLI: Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mẫu số 02/PLI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./….

…, ngày … tháng … năm ….

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kính gửi (1): …………………………………..

STT

Người sử dụng lao động

Tổng số lao động

Vị trí việc làm (2)

Loại và hiệu lực hợp đồng lao động

Ghi chú

Tổng

Lao động nữ

Lao động trên 35 tuổi

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nhà quản lý

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung

Khác

Số lao động tham gia HĐLĐ không xác định thời hạn

Số lao động tham gia HĐLĐ xác định thời hạn

Số lao động tham gia HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Doanh nghiệp

2

Hợp tác xã

3

Cơ quan, tổ chức

Tổng

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page