Biểu Mẫu

Mẫu 01-ĐT: Thông báo về các lựa chọn đối thoại và chỉ định hòa giải viên

Mẫu 01-DT: Thông báo lựa chọn đối thoại và lựa chọn Trọng tài viên là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020 / TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án. tòa án. Xin vui lòng tham khảo.

1. Thông báo lựa chọn đối thoại và lựa chọn hòa giải viên

tòa án nhân dân …… (Ngày thứ nhất)
tòa án nhân dân …… (2)
————

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: … … / TB-TA

………….., ngày tháng năm …….

Sự thông báo

Về quyền chọn cuộc trò chuyện và chọn người kiểm duyệt

đến:(số ba)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………; Số fax: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …(nếu có).

Địa chỉ email: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (nếu có).

Với tư cách là người khởi kiện:(5)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Xét thấy lời buộc tội thuộc trường hợp đối thoại tại tòa.

Đối thoại tại tòa án theo Điều 16 (3) và (4) của Đạo luật hòa giải

tòa án nhân dân(6)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … báo(7) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … để biết:

(số 8) ……………………………………………………………………………………………………………… Quý vị có quyền chọn cuộc trò chuyện và chọn 01 Hòa giải viên từ danh sách Hòa giải viên của Tòa án. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………… (9)

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này; (mười) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Bạn phải trả lời tòa bằng văn bản để đồng ý hoặc không đồng ý cuộc trò chuyện tại tòa, và bạn phải trả lời họ tên và địa chỉ của hòa giải viên mà bạn chọn cho địa chỉ của mình (nếu bạn có lựa chọn hòa giải). … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … hoặc trả lời email … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , hoặc số fax … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

trường hợp (11) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu bạn trực tiếp trình bày ý kiến ​​của mình với toà án, toà án sẽ lưu biên bản để ghi lại ý kiến ​​của bạn.

Danh sách hòa giải viên Tòa án nhân dân kèm theo thông báo này.(Ngày thứ nhất2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

người nhận:
– với tư cách là người nhận;
– ghi Kiện.

phán xét
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Cách viết Mẫu 01-DT

(1) Nếu toà án nhân dân ra thông báo là toà án nhân dân ở địa phương bạn thì ghi tên toà án nhân dân tỉnh đó (ví dụ: nếu toà án nhân dân ra thông báo là toà án nhân dân huyện D).NămĐống Đa, Hà NộiNS Viết “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”. Nếu toà án nhân dân ra thông báo là toà án nhân dân cấp tỉnh thì ghi “toà án nhân dân cấp trên”.

(2), (6) và (12) Ghi tên toà án nhân dân đã ra thông báo. Trường hợp Tòa án nhân dân ở nông thôn, thành phố, thị xã, tỉnh thì ghi tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh. NSCơ quan trung ương nào (ví dụ TÒA ÁN NHỎ?NSN gười dân Huyện Thường Tín); Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì nhập vào Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM)..

(3) và (4) nữchậm chạpNếu bạn là cá nhân, vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ cư trú và nơi làm việc. Nếu là một tổ chức hoặc cơ sở giáo dục, hãy nhập tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cơ sở giáo dục đó; đối với cá nhân, theo độ tuổi, Mr. : Gửi ngài. Trần Văn B).

(5) ghi lại mối quan hệ NSMột phản đối do người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(7), (8), (10) và (11) nữchậm chạpBạn là một cá nhân và tùy thuộc vào độ tuổi của bạn, Mr. Nếu đó là một cơ quan hoặc tổ chức, hãy nhập tên của cơ sở hoặc tổ chức đó theo chỉ dẫn trong (3).

(9) Ghi tên toà án nhân dân đã ra thông báo theo hướng dẫn tại (2). Nếu tòa án cấp thông báo là tòa án nhân dân cấp cứu “, hoặc một tòa án cấp cứu khác trong địa giới hành chính, chẳng hạn như tòa án nhân dân cấp tỉnh, để tiến hành trao đổi về vụ việc. “nói NSel. Khi hòa giải viên được chọn trong danh sách hòa giải viên của Tòa án hòa giải thành và các Tòa án cấp huyện khác thì phải được sự đồng ý của hòa giải viên được chọn và Tòa án nơi hòa giải viên làm việc.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page