Giáo Dục

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 8 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Địa lí 8, Ngữ văn.

Kế hoạch giáo dục GDCD 8 theo Công văn 5512

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDCD, LỚP 8.

(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kỳ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Tôn trọng lẽ phải

1

Tuần 1

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2

Liêm khiết

1

Tuần 2

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

3

Tôn trọng người khác

1

Tuần 3

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

4

Giữ chữ tín

1

Tuần 4

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

5

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1

Tuần 5

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

6

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1

Tuần 6

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

7

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 7

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

8

Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

1

Tuần 8

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

9

Tự lập

1

Tuần 9

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

10

Lao động tự giác và sáng tạo

2

Tuần 10, 11

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

11

Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2

Tuần 12, 13

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 14,15

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

13

Ôn tập học kỳ I

1

Tuần 16

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

14

Kiểm tra HK I

1

Tuần 17

GA, đề bài, đáp án

15

Ôn tập

1

Tuần 18

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Học kỳ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

16

Phòng chống tệ nạn xã hội

2

Tuần 19,20

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

17

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

1

Tuần 21

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

18

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

1

Tuần 22

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

19

Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với tài sản của mọi người, của Nhà nước

2

Tuần 23, 24

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

20

Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

1

Tuần 25

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

21

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 26

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

22

Quyền tự do ngôn luận

1

Tuần 27

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

23

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam

1

Tuần 28

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

24

Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật

Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

Tuần 29,30

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

25

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 31,32

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

26

Ôn tập học kỳ II

1

Tuần 33

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

27

Kiểm tra HK II

1

Tuần 34

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

28

Ôn tập

1

Tuần 35

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày … tháng …… năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Địa lí 8, Ngữ văn.

Kế hoạch giáo dục GDCD 8 theo Công văn 5512

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDCD, LỚP 8.

(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kỳ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Tôn trọng lẽ phải

1

Tuần 1

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2

Liêm khiết

1

Tuần 2

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

3

Tôn trọng người khác

1

Tuần 3

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

4

Giữ chữ tín

1

Tuần 4

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

5

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1

Tuần 5

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

6

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1

Tuần 6

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

7

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 7

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

8

Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

1

Tuần 8

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

9

Tự lập

1

Tuần 9

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

10

Lao động tự giác và sáng tạo

2

Tuần 10, 11

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

11

Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2

Tuần 12, 13

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 14,15

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

13

Ôn tập học kỳ I

1

Tuần 16

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

14

Kiểm tra HK I

1

Tuần 17

GA, đề bài, đáp án

15

Ôn tập

1

Tuần 18

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Học kỳ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

16

Phòng chống tệ nạn xã hội

2

Tuần 19,20

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

17

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

1

Tuần 21

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

18

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

1

Tuần 22

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

19

Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với tài sản của mọi người, của Nhà nước

2

Tuần 23, 24

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

20

Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

1

Tuần 25

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

21

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 26

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

22

Quyền tự do ngôn luận

1

Tuần 27

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

23

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam

1

Tuần 28

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

24

Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật

Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

Tuần 29,30

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

25

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 31,32

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

26

Ôn tập học kỳ II

1

Tuần 33

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

27

Kiểm tra HK II

1

Tuần 34

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

28

Ôn tập

1

Tuần 35

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày … tháng …… năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên

Back to top button