Giáo Dục

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 7 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm kế hoạch giáo dục môn Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Kế hoạch giáo dục GDCD 7 theo Công văn 5512

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS……………

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDCD, LỚP 7.

(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kỳ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Sống giản dị

1

Tuần 1

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2

Trung thực

1

Tuần 2

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

3

Tự trọng

1

Tuần 3

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

4

Đạo đức và kỉ luật

1

Tuần 4

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

5

Tôn sư trọng đạo

1

Tuần 5

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

6

Chủ đề: Sống đoàn kết, yêu thương.

Yêu thương con người.

Đoàn kết, tương trợ.

3

Tuần 6, 7, 8

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

7

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 9

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

8

Khoan dung

1

Tuần 10

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

9

Xây dựng gia đình văn hoá

1

Tuần 11

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp

1

Tuần 12

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

11

Tự tin

1

Tuần 13

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

chủ đề: Ngày yêu thương.

(Tiết1: HDTCHĐTNST; Tiết 2: Báo cáo…)

2

Tuần 14,15

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

13

Ôn tập học kỳ I

1

Tuần 16

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

14

Kiểm tra HK I

1

Tuần 17

GA, đề bài, đáp án

15

Ôn tập

1

Tuần 18

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Học kỳ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

16

B12. Sống và làm việc có kế hoạch

2

Tuần 19,20

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

17

B13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em VN.

2

Tuần 21,22

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

18

B16. Quyền tự do tín ngường và tôn giáo

1

Tuần 23

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

19

B14. Bảo vệ môi trường và TNTN

2

Tuần 24, 25

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

20

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 26

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

21

B15. Bảo vệ di sản văn hoá

2

Tuần 27,28

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

22

Chủ đề: Bộ máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

B17. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

B18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

3

Tuần 29,30, 31

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

23

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 32,33

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

24

Ôn tập học kỳ II

1

Tuần 34

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

25

Kiểm tra HK II

1

Tuần 35

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

2. Chuyên đề lựachọn

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

….….., ngày …. tháng .. năm 20..

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 7 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm kế hoạch giáo dục môn Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Kế hoạch giáo dục GDCD 7 theo Công văn 5512

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS……………

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDCD, LỚP 7.

(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kỳ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Sống giản dị

1

Tuần 1

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2

Trung thực

1

Tuần 2

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

3

Tự trọng

1

Tuần 3

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

4

Đạo đức và kỉ luật

1

Tuần 4

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

5

Tôn sư trọng đạo

1

Tuần 5

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

6

Chủ đề: Sống đoàn kết, yêu thương.

Yêu thương con người.

Đoàn kết, tương trợ.

3

Tuần 6, 7, 8

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

7

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 9

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

8

Khoan dung

1

Tuần 10

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

9

Xây dựng gia đình văn hoá

1

Tuần 11

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp

1

Tuần 12

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

11

Tự tin

1

Tuần 13

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

chủ đề: Ngày yêu thương.

(Tiết1: HDTCHĐTNST; Tiết 2: Báo cáo…)

2

Tuần 14,15

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

13

Ôn tập học kỳ I

1

Tuần 16

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

14

Kiểm tra HK I

1

Tuần 17

GA, đề bài, đáp án

15

Ôn tập

1

Tuần 18

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Học kỳ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

16

B12. Sống và làm việc có kế hoạch

2

Tuần 19,20

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

17

B13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em VN.

2

Tuần 21,22

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

18

B16. Quyền tự do tín ngường và tôn giáo

1

Tuần 23

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

19

B14. Bảo vệ môi trường và TNTN

2

Tuần 24, 25

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

20

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 26

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

21

B15. Bảo vệ di sản văn hoá

2

Tuần 27,28

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

22

Chủ đề: Bộ máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

B17. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

B18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở.

3

Tuần 29,30, 31

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

23

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 32,33

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

24

Ôn tập học kỳ II

1

Tuần 34

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

25

Kiểm tra HK II

1

Tuần 35

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

2. Chuyên đề lựachọn

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

….….., ngày …. tháng .. năm 20..

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button