Hàm IFERROR trong Excel là gì? Công thức và cách sử dụng

Hàm IFERROR trong Excel Trả về kết quả tùy chỉnh nếu công thức không thành công hoặc kết quả tiêu chuẩn nếu không phát hiện thấy lỗi nào. Sử dụng hàm IFERROR của Excel Đó là một cách tuyệt vời để tìm và quản lý lỗi mà không cần dựa vào các điều kiện IF lồng nhau phức tạp.

  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel dành cho Android
  • Microsoft Excel dành cho iOS
  • Microsoft Excel Online

Mọi thứ bạn cần biết về hàm IFERROR của Excel

Cách sử dụng: Tìm và sửa lỗi.

Giá trị trả lại: Giá trị đã chọn cho điều kiện lỗi.

công thức nấu ăn: = IFERROR (giá trị, giá trị_if_error)

Ở đó:

giá trị: Một giá trị, tham chiếu hoặc công thức để kiểm tra lỗi.

value_if_error: Giá trị trả về khi phát hiện lỗi.

Lưu ý khi sử dụng hàm IFERROR trong Excel

  • Hàm IFERROR Bắt lỗi trong công thức và trả về kết quả hoặc công thức thay thế khi phát hiện lỗi.
  • Sử dụng hàm IFERROR để “bẫy” và xử lý lỗi trong các công thức hoặc hàm khác. IFERROR kiểm tra các lỗi sau: # N / A, #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME? hoặc #NULL !.

Ví dụ về hàm IFERROR trong Excel

Ví dụ 1:

Nếu A1 chứa 10, B1 trống và C1 chứa công thức = A1 / B1, công thức sau là # DIV / 0! Khi chia A1 cho B1:

=IFERROR (A1/B1,"Nhập giá trị trong B1")

Miễn là B1 trống, nếu B1 trống hoặc 0 hiển thị thì C1 hiển thị thông báo “Nhập giá trị vào B1”. Khi bạn nhập một số vào B1, công thức trả về kết quả khi bạn chia A1 cho B1.

Ví dụ 2:

bạn cũng có thể dùng Hàm IFERROR Gặp lỗi # N / A trong hàm Vlookup nếu không tìm thấy giá trị tra cứu. Công thức là:

=IFERROR(VLOOKUP(value,data,column,0),"Not found")

Trong ví dụ này, nếu hàm VLOOKUP trả về một kết quả, thì hàm IFERROR trả về kết quả đó. Nếu hàm VLOOKUP trả về lỗi # N / A vì không tìm thấy giá trị tra cứu, hàm IFERROR trả về “Không tìm thấy”.

nắm tay:

  • Nếu giá trị trống, nó sẽ đánh giá thành một chuỗi rỗng (“”) chứ không phải là một lỗi.
  • Nếu value_if_error được cung cấp dưới dạng chuỗi trống (“”), không có thông báo nào được hiển thị khi phát hiện lỗi.
  • Khi IFERROR được nhập dưới dạng công thức mảng, nó trả về một mảng kết quả cho mỗi mục nhập cho mỗi ô giá trị.
  • Trong Excel 2013+, bạn có thể sử dụng hàm IFNA để tìm và xử lý lỗi # N / A.
Back to top button