Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Chứng chỉ Hoàn thành Tiểu học bao gồm 3 mẫu, được tạo ra để chứng nhận rằng một học sinh lớp 5 đã hoàn thành Tiểu học, Chuẩn bị cho học sinh ôn thi vào lớp 6.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học được sử dụng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Phiếu này do Hiệu trưởng nhà trường ban hành và không yêu cầu cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh. Vì vậy, dưới đây là 2 ví dụ về chứng chỉ hoàn thành chương trình Tiểu học, cùng theo dõi.

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………….
TRƯỜNG HỌC………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
GIÁM ĐỐC GIÁO DỤC TIỂU HỌC………… ..

Xác nhận: …………………………..…………

Ngày sinh:………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………..…………

hoàn thành chương trình HÀNG TRIỆUTrường tiểu học – Năm học 20…. – 20….

ngày……tháng……20 tuổi… ..

Hiệu trưởng

…………………………………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………….
TRƯỜNG HỌC………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

NGÀNH CHÍNH …………………………….

Tôi xác nhận: ………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………….

HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC ………… .NĂM HỌC: …… ..

ngày……tháng……20 tuổi… ..

Hiệu trưởng

…………………………………………………………

Nhập số phát hành của Giấy chứng nhận người tàn tật và xã hội số:

Cấp ngày… tháng… năm ………….

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……… ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………
———— 000 ————

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC …………………….

Xác nhận cho tôi:…………………….

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học ……………………

Điểm kiểm tra cuối năm Được thưởng
Toán học
Tiếng Việt
Khoa học
Lịch sử địa lý
đề tiếng Anh
Tin học

………., ngày tháng năm ……..

Điều kiện xác nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/27 / TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học:

  • Giáo dục tiểu học diễn ra trong 5 năm học, từ năm thứ nhất đến hết năm thứ năm. Tuổi học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi, tính bằng năm;
  • Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ hoàn thành chương trình tiểu học.

Vì vậy, học sinh tiểu học cần hoàn thành chương trình trong 5 năm.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học

– Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Nhà trường nơi học sinh đang theo học xác minh học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
  • Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt và lập danh sách yêu cầu công nhận.
  • Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 đủ điều kiện.
  • Bước 4: Học sinh nhận được Chứng chỉ.

– Làm thế nào để làm nó: Áp dụng trong các trường tiểu học.

– Thành phần hồ sơ:

  • Kết quả học tập.
  • Hồ sơ của trường.
  • Giấy khai sinh.

– Khôngkinh quáng hồ sơ: 01 bộ).

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện: Mọi người.

– Cơ quan thực hiện: Trường tiểu học.

– Kết quả: Giấy chứng nhận.

– Phí: Không.

Thông tin thêm về Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học gồm 3 mẫu, được lập ra để chứng nhận học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, để các em chuẩn bị hồ sơ thi vào lớp 6.
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học được dùng cho đối tượng học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu giấy này do hiệu trưởng nhà trường cấp và không có quy định cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh. Vậy dưới đây là 2 mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi.
Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌCHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..
Xác nhận em:………………………………..…………
Sinh ngày:………………………………………………
Nơi sinh:……………………………………..…………
Đã hoàn thành chương trình Tiểu học – Năm học 20…. – 20….

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
Chứng nhận em:…………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………….
ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC………NĂM HỌC:……..

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Vào số cấp giấy HTCTTH số:
Cấp ngày … tháng … năm ……….
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………..TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………————000————
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..
Xác nhận em:…………………………..
Đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học………………
Điểm kiểm tra cuối năm
Được khen thưởng
Môn Toán

Môn Tiếng việt

Môn Khoa học

Môn Lịch sử – Địa lý

Môn Tiếng Anh

Môn Tin học

………., ngày …….tháng …….năm ……..
Điều kiện xác nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học
Ngày 4/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/27/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học:
Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;
Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.
Vậy học sinh tiểu học cần phải hoàn thành chương trình học trong 05 năm.
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
– Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường nơi học sinh học kiểm tra học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt, lập danh sách đề nghị công nhận.
Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 có đủ điều kiện.
Bước 4: Học sinh nhận Giấy chứng nhận.
– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại các trường tiểu học.
– Thành phần hồ sơ:
Kết quả học tập.
Học bạ.
Giấy khai sinh.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
– Cơ quan thực hiện: Các trường tiểu học.
– Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
– Lệ phí: Không.

#Giấy #xác #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học #Mẫu #giấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học


#Giấy #xác #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học #Mẫu #giấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button