Tài Liệu

Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện

Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là biểu mẫu được chủ phương tiện lập ra và gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận để đăng ký thường trú, tạm trú cho bản thân mình.

Đây là mẫu giấy xác nhận mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 62/2021/NĐ-CP hương dẫn chi tiết Luật cư trú 2020. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NƠI THƯỜNG XUYÊN ĐẬU, Đ CỦA PHƯƠNG TIỆN

Kính gửi 1 : …………..……………..…………………………………….…

Họ và tên người đề nghị được xác nhận:………………………………

Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu ………… do…….. cấp ngày…./…../….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………….

Tôi là chủ phương tiện:……………………………………………………..

Phương tiện của tôi thường xuyên đậu, đỗ tại 2 :………………..

………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

….., ngày….  tháng……  năm……….

Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của 1 : ………….

Ông/bà: ………………….. là chủ phương tiện, đã đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện tại địa chỉ 2 :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ….

(Ký tên, đóng dấu)

1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

2 Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là biểu mẫu được chủ phương tiện lập ra và gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận để đăng ký thường trú, tạm trú cho bản thân mình.

Đây là mẫu giấy xác nhận mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 62/2021/NĐ-CP hương dẫn chi tiết Luật cư trú 2020. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NƠI THƯỜNG XUYÊN ĐẬU, Đ CỦA PHƯƠNG TIỆN

Kính gửi 1 : …………..……………..…………………………………….…

Họ và tên người đề nghị được xác nhận:………………………………

Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu ………… do…….. cấp ngày…./…../….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………….

Tôi là chủ phương tiện:……………………………………………………..

Phương tiện của tôi thường xuyên đậu, đỗ tại 2 :………………..

………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

….., ngày….  tháng……  năm……….

Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của 1 : ………….

Ông/bà: ………………….. là chủ phương tiện, đã đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện tại địa chỉ 2 :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ….

(Ký tên, đóng dấu)

1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

2 Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Back to top button