Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Với lời giải chi tiết Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa, các em học sinh dễ dàng làm bài thi và đối chiếu với kết quả, củng cố kiến ​​thức hiệu quả. Cha mẹ có thể tham khảo ý kiến ​​của thầy để được hướng dẫn cách làm bài cho con.

Lời giải Toán lớp 3 trang 30, 31 SGK Toán tập 1 Cánh diều

Làm bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 30 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: a) Tính nhẩm:
4x45x222x86x6
8 x 10 3 x 9 7 x 3 9 x 5

b) Đưa ra các phép nhân thích hợp cho mỗi hình sau:

bài học trang 30, 31 SGK. 3 chương 1

Trả lời:

Các)
4 x 4 = 16 5 x 2 = 10 2 x 8 = 16 6 x 6 = 36
8 x 10 = 80 3 x 9 = 27 7 x 3 = 21 9 x 5 = 45

b) Các phép nhân thích hợp cho mỗi hình là:
Hình 1: 2 x 6 = 12
6 x 2 = 12
Hình 2: 3 x 7 = 21
7 x 3 = 21

2. Giải bài 2 Trang 30 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: a) Tính nhẩm:
4 x 1 9 x 1 1 x 7 5 x 1
1 x 4 1 x 9 7 x 1 1 x 5

b) Lấy một ví dụ tương tự như câu a và chia sẻ cho bạn bè của bạn.

Trả lời:

Các)
4 x 1 = 4 9 x 1 = 9 1 x 7 = 7 5 x 1 = 5
1 x 4 = 4 1 x 9 = 9 7 x 1 = 7 1 x 5 = 5

b) Ví dụ:
1 x 8 = 8 3 x 1 = 3 6 x 1 = 6
8 x 1 = 8 1 x 3 = 3 1 x 6 = 6

Trong bài học tiếp theo của phần Học Toán 3 Tập 1 của sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài Đôi bàn tay (Tiếp theo). Bài học này sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến ​​thức của các bài học trước. Ngoài ra, Dữ Liệu Lớn sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều, các em có thể tham khảo và so sánh để hiểu rõ hơn bài học.

3. Giải bài 3 Trang 31 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: a) Tính nhẩm:
0x70x90x50x1
7 x 0 9 x 0 5 x 0 1 x 0

b) Lấy một ví dụ tương tự như câu a và chia sẻ cho bạn bè của bạn.

Trả lời:

Các)
0 x 7 = 0 0 x 9 = 0 0 x 5 = 0 0 x 1 = 0
7 x 0 = 0 9 x 0 = 0 5 x 0 = 0 1 x 0 = 0

b) Ví dụ:
0 x 8 = 0 4 x 0 = 0 6 x 0 = 0
8 x 0 = 0 0 x 4 = 0 0 x 6 = 0

4. Giải bài 4 Trang 31 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Nhìn vào hình và sau đó trình bày một tình huống với phép nhân.

Thử cắt 3 trang 30 chạm 1

Hướng dẫn giải pháp: Học sinh nhìn vào các bức ảnh và báo cáo bất kỳ tình huống nào.

Ví dụ: Mỗi chùm có 8 bông hoa. Có bao nhiêu bông hoa trong 2 chùm hoa? Để tính tổng số bông hoa trong 2 chùm, ta nhân số bông hoa trong 1 chùm với 2.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-30-31-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69507n.aspx
Mong rằng với lời giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa sẽ giúp các em học tốt môn Toán, nắm vững kiến ​​thức bảng 4, 5, 6….

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Với lời giải chi tiết trong giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều, các em học sinh dễ dàng làm bài và so sánh với kết quả, đồng thời củng cố kiến thức một cách hiệu quả. Các phụ huynh có thể tham khảo để hướng dẫn cách làm bài tập cho con em của mình.

Giải Toán lớp 3 trang 30, 31 Toán Tập 1 sách Cánh Diều 
Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 30 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:4 x 4                     5 x 2                    2 x 8                        6 x 68 x 10                   3 x 9                    7 x 3                        9 x 5
b) Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Đáp án:
a) 4 x 4 = 16                     5 x 2 = 10                          2 x 8 = 16                       6 x 6 = 368 x 10 = 80                   3 x 9 = 27                           7 x 3 = 21                      9 x 5 = 45
b) Các phép nhân phù hợp với mỗi hình vẽ là:Hình 1: 2 x 6 = 12             6 x 2 = 12Hình 2: 3 x 7 = 21             7 x 3 = 21
2. Giải bài 2 Trang 30 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:4 x 1                         9 x 1                            1 x 7                              5 x 11 x 4                         1 x 9                             7 x 1                             1 x 5
b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn.
Đáp án:
a)4 x 1 = 4                      9 x 1 = 9                            1 x 7 = 7                        5 x 1 = 51 x 4 = 4                      1 x 9 = 9                             7 x 1 = 7                       1 x 5 = 5
b) Ví dụ:1 x 8 = 8                      3 x 1 = 3                             6 x 1 = 68 x 1 = 8                      1 x 3 = 3                             1 x 6 = 6
Bài học tiếp theo trong nội dung học Toán 3 Tập 1 sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài Luyện tập (Tiếp theo). Bài học này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của các bài trước đó. Bên cạnh đó, Blog Tiền Điện Tử sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em cùng tham khảo, đối chiếu để hiểu bài hơn nhé.
3. Giải bài 3 Trang 31 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:0 x 7                              0 x 9                           0 x 5                             0 x 17 x 0                              9 x 0                           5 x 0                             1 x 0
b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn.
Đáp án:
a)0 x 7 = 0                     0 x 9 = 0                             0 x 5 = 0                            0 x 1 = 07 x 0 = 0                     9 x 0 = 0                              5 x 0 = 0                           1 x 0 = 0
b) Ví dụ:0 x 8 = 0                     4 x 0 = 0                              6 x 0 = 08 x 0 = 0                     0 x 4 = 0                               0 x 6 = 0
4. Giải bài 4 Trang 31 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Xem tranh rồi nêu 1 tình huống có phép nhân.

Hướng dẫn giải: Học sinh quan sát tranh, nêu một tình huống bất kì.
Ví dụ: Mỗi khóm hoa có 8 bông hoa. Hỏi 2 khóm hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa. Để tính tất cả số bông hoa của 2 khóm ta lấy số bông hoa của 1 khóm nhân với 2.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-30-31-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69507n.aspx Hy vọng với tài liệu giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều giúp các em học tốt Toán, nắm vững kiến thức các bảng nhân 4, 5, 6….

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button