Đơn xin rút đơn trước đó

Một yêu cầu hủy bỏ chuyển trường được gửi đến văn phòng quản lý hiện tại của học sinh để cho biết rằng học sinh có ý định rút lại đơn xin chuyển đến trường khác. Nội dung đơn xin rút phải ghi rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, sinh viên và lý do muốn rút bản chính…

Đơn xin rút hồ sơ chuyển nhượng – Mẫu 1

Giao dục va đao tạo … .
ngôi trường … … … … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đơn xin Ghi lại Học sinh Rút tiền

đến: Ông. (Bà) Hiệu trưởngLuon ………………………….

Tên của tôi: ……………………………………….. ………………………. số điện thoại: ………………. ………………………………………………………………………………

Tôi là PHHS: ……………………….. Ngày, tháng, năm sinh …..

Lớp: ………………………………………… .., Lớp: .. ………………………………………………………………………………………………

Tôi đang hoàn tất đơn này để yêu cầu hiệu trưởng có thể rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn.

bản ghi nhớ: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh khỏi danh sách ngay sau khi đơn xin rút học được ban giám hiệu chấp thuận và học sinh sẽ bị xóa tên trong diện xét đăng ký học lại.

Kiểm tra GVCN

….., ngày tháng năm …..

người xin việc
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Ý kiến ​​của hiệu trưởng

Hồ sơ bao gồm:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

triệu chứng

Đơn xin rút hồ sơ chuyển nhượng – Mẫu 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo ……………
ngôi trường … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………………………., Ngày tháng năm …………..

Đơn xin rút tiền chuyển khoản

Kính gửi: Ban giám hiệu … . ………………………………………………………………………………………………………… ……… ……

Họ và tên của học sinh: ………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………

ngày sinh: ………………………………………. .. ……………………………………. lớp: … .. ………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………

quê nhà: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

Thời gian lưu trú tối nay: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………. ……………………………..

Điện thoại:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Lý do rút tiền: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

CHUYỂN ĐI HỌC: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …

Xác nhận
trung tâm phân phối

Giáo viên

ứng viên nữ

Xác nhận
Jae Won

Xác nhận
kiểm soát sinh sản

Xác nhận
thư viện

Hiệu trưởng

bản ghi nhớ: Sinh viên nộp lại thẻ cho trường trước khi rút hồ sơ.

.

Back to top button