Đơn xin hỗ trợ dành cho NLĐ bị dừng, mất việc làm

Đơn xin hỗ trợ được dùng cho các trường hợp người lao động bị dừng, mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để xin được hỗ trợ.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ các thông tin như thông tin người đề nghị hỗ trợ khó khăn (ghi rõ đối tượng hỗ trợ), thông tin địa chỉ thường trú, nội dung xin hỗ trợ khó khăn đột xuất và gửi lên chính quyền địa phương bạn đang sinh sống để xin xác nhận. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tải về tại đây.

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

– Đối tượng: hỗ trợ người lao động (theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vục bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Cư trú hợp pháp
  • Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

– Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

  • Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.
  • Phương thức chi trả: chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Đơn xin hỗ trợ dành cho người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN HỖ TRỢ

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn) ……………

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên: ………………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………… /…… /………….

2. Dân tộc:……………………. ……………………… Giới tính: …………………………………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………………………………

Ngày cấp:………………. /……… /…………………. Nơi cấp:…………………. ………………………..

4. Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….

5. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):………………………… Số thẻ bảo hiểm y tế:……………….

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY

1. Công việc chính 1:……………………………………………………………………………………….

2. Nơi làm việc 2:…………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tôi bị mất việc làm từ ngày … /… /2021 đến ngày … /… /2021.

Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:……………………….. Số tài khoản:……….. Ngân hàng:………….. )

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……… ngày……… tháng…. năm 2021
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động

2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh

Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

Kính gửi: .………………………………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………….

Thuộc diện đối tượng:………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….

Tôi viết đơn này xin trình bày nội dung như sau:………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường……….

Ông (bà)………………………………………………

Thuộc diện đối tượng…………………………….

…………………………………………………………..

Kính chuyển cơ quan cấp trên xem xét giải quyết./.

, ngày…..tháng……năm….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Back to top button