Đơn rút tiền của Party 2020

Đơn xin ra khỏi đảng là mẫu đơn mà cá nhân đảng viên điền khi có nguyện vọng ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam. Được gửi đến cấp ủy, chi bộ nơi Đảng viên làm việc, sinh hoạt.

Trong đơn phải mô tả chi tiết đảng viên, ngày vào đảng, lý do xin ra khỏi đảng. Xem và tải mẫu tại đây để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu rút khỏi Đảng năm 2020

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ——-

.., ngày tháng năm …..

Đơn xin ra khỏi đảng

đến:

– Chi bộ: …………………………

– Đảng ủy xã ……………..Gư …. … .

Tên đảng viên: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………

Trở thành Đảng viên Chi bộ …………………………. Đảng CSVN ……………… ………………………………………………………………

Ngày gia nhập đảng: … / .. / ……; Ngày nhập tiệc chính thức: …………… / .. / …………..

Số thẻ hội viên: ………………………………………. ………………………………………………………………………………

Sau đây tôi xin kính trình Đảng ủy.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã ….. Tôi luôn là đảng viên đầy đủ, hoàn thành tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm điều lệ đảng.

– Ghi lý do nghỉ sinh hoạt đảng.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi không thể dành thời gian ở chi bộ để tham gia sinh hoạt Đảng và tham gia các hoạt động khác của chi bộ, đảng bộ.

Vì vậy, tôi làm đơn này với mong muốn được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý theo đúng quy định của Điều lệ Đảng để tôi được ra khỏi Đảng ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt công tác về mặt tư tưởng. Đơn vị công đã thiết lập nó.

Dù xin thôi Đảng, tôi xin hứa sẽ luôn giữ gìn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư tưởng của Đảng, đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà quân đội giao cho. .

Xin chân thành cảm ơn!

người xin việc
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Các trường hợp đảng viên ra khỏi đảng

Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Đảng, có thể thấy có hai trường hợp Đảng viên bị khai trừ khỏi danh sách Đảng viên.

+ Trường phái 1: Đảng viên vi phạm quy định của Điều lệ Đảng sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách đảng viên.

+ Trường hợp 2: Đảng viên xin ra khỏi đảng khi có nhu cầu, nguyện vọng mà không vi phạm tư cách đảng viên.

Thủ tục rút khỏi đảng

Thủ tục xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam như sau.

– Chỉ xét cho ra khỏi đảng đối với những đảng viên không vi phạm tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên sẽ bị kỷ luật về đảng và coi như ra khỏi đảng.

– Đảng viên xin thôi sinh hoạt phải có đơn xin rút, nêu rõ lý do xin thôi và báo cáo chi bộ.

– Chi bộ, đảng bộ (nếu có), đảng bộ cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ra khỏi đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên;

– Cấp uỷ cơ sở có thẩm quyền nhập và cho đảng viên nghỉ hưu ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Nếu bạn là đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho thôi sinh hoạt đảng và cần cấp giấy chứng minh tuổi thì cấp ủy có thẩm quyền sẽ cân nhắc và cấp “giấy xác nhận tuổi”. .

.

Back to top button