Điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy…. hát then? Đúng nhất

điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthe.

điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthen là gì?

điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthen là điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy của một số dân tộc miền núi ở Việt Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng, làm bằng vỏ bầu, cần dài, dùng để đệm trong hát then.

Loại đàn đó là đàn tính hát then.

Tiếng cần điền là tiếng có vần inh.

Thông tin thêm về Điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy…. hát then? Đúng nhất

Điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy…. hát then? Đúng nhất

điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthe.
điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthen là gì?
điềntiếngcóvầninhhoặcinlàtênloạiđàngảycủamộtsốdântộcmiềnnúiởviệtbắcvàtâybắcnhưtày,nùng,làmbằngvỏquảbầu,cầndài,dùngđểđệmtronghátthen là điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy của một số dân tộc miền núi ở Việt Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng, làm bằng vỏ bầu, cần dài, dùng để đệm trong hát then.

Loại đàn đó là đàn tính hát then.
Tiếng cần điền là tiếng có vần inh.

#Điền #tiếng #có #vần #inh #hoặc #là #tên #loại #đàn #gảy #hát #Đúng #nhất


#Điền #tiếng #có #vần #inh #hoặc #là #tên #loại #đàn #gảy #hát #Đúng #nhất

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button