Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 7 lớp 7 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 7 năm học 2015 – 2016 có đáp án giúp các em nắm chắc kiến ​​thức và nâng cao kỹ năng giải đề để đạt kết quả cao trong bài thi Violympic Toán tiếng Anh.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 lớp 8 năm 2015-2016

Đề thi thử Olympic Toán lớp 13 lớp 13 năm học 2016 – 2017

Đề thi thử Olympic Toán lớp 14 vòng 14 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 7 lớp 7 năm 2015-2016

Bài kiểm tra số 1: Điền vào chỗ trống các ký hiệu thích hợp (>, <, =).

Câu hỏi 1:

7 + 2 ………….. 5 + 5

NS. >
NS.
Hạt giống. =

Câu hỏi 2:

5 + 2 – 4 ….. 10 – 8

NS. >
NS.
Hạt giống. =

Câu hỏi 3:

2 + 3 + 4 ………….. 1 + 9

NS. >
NS.
Hạt giống. =

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Câu hỏi 4:

Trả lời: Con số chính xác là ………

Câu hỏi 5:

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

Con số chính xác là………

Câu hỏi 6:

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

Trả lời: Con số chính xác là ………

Câu hỏi 7:

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

Trả lời: Con số chính xác là ………

Câu hỏi 8:

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

Có bao nhiêu ô vuông màu đỏ trong hình?

Trả lời: Có ……… hình vuông màu đỏ trong hình.

Câu hỏi 9:

4 – ………….. <8 - 7

Trả lời: Số còn thiếu là ………

Câu 10:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 |

Có bao nhiêu ô vuông trong hình?

Trả lời: Có ……… hình vuông.

Bài kiểm tra số 2:

Câu hỏi 1: Điền vào chỗ trống: 10 -… = 3 + 4

NS. 2
NS. số 8
Hạt giống. 7
NS. số ba

Câu hỏi 2: Điền vào chỗ trống: 2 + 5> ….. + 3> 9 – 4

NS. 6
NS. số 8
Hạt giống. 4
NS. số ba

Câu hỏi 3: điền vào chỗ trống: 2; số ba; ……; Số 5; 6

NS. 7
NS. Ngày thứ nhất
Hạt giống. 4
NS. số ba

Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống: 3 + 6 -… … … = 4

NS. 6
NS. 5
Hạt giống. 4
NS. số ba

Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống: 9 – 7 + ……… = 8

NS. 4
NS. 5
Hạt giống. 6
NS. số ba

Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống: 3 + 5 = … + 2

NS. 6
NS. số 8
Hạt giống. 7
NS. 4

Câu hỏi 7: điền vào chỗ trống: 8; Số 7; …..; Số 5; 4; số ba

NS. 6
NS. số 8
Hạt giống. 4
NS. số ba

Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: 2 + ….. = 9

NS. 6
NS. số 8
Hạt giống. 7
NS. 5

Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống: 4 + 6 – 3 = …..

NS. 5
NS. 6
Hạt giống. 7
NS. số 8

Câu 10: 5 – 2 + 5 = …………..

NS. 5
NS. số 8
Hạt giống. Ngày thứ nhất
NS. 6

Câu 11:

Điền vào chỗ trống: 10 – 2 <......... <6 + 4

NS. 7
NS. số 8
Hạt giống. mười
NS. 9

Câu hỏi 12:

Điền vào chỗ trống: 2 + 4 ….. 10 – 4

NS. >
NS. +
Hạt giống.
NS. =

Câu 13:

Hình nào cho thấy ít trứng hơn?

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

Thử nghiệm số 3: Chọn các giá trị tăng dần

đề thi olympic toán tiếng anh lớp 1

bài giải:

(6) <.... <..... <......... <......................... <.... .......

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 7 |

Bài kiểm tra số 1: Điền vào chỗ trống các ký hiệu thích hợp (>, <, =).

Câu 1: b Câu 6: 5

Câu 2: Câu 7: 9

Câu 3: b Câu 8: 6

Câu 4: 6 Câu 9: 4

Câu 5: 6 Câu 10: 5

Bài kiểm tra số 2:

Câu 1: d Câu 6: a

Câu 2: d Câu 7: a

Câu 3: c Câu 8: c

Câu 4: d Câu 9: c

Câu 5: c Câu 10: b

Câu 11: d Câu 12: d

Câu 13: b

Bài kiểm tra số 3: Chọn một giá trị ngày càng tăng

(6) <(2) <(8) <(5) <(7) <(4) <(10) <(9) <(3) <(1)

.

Back to top button