Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 4/5/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399 / LĐTBXH-VL 2022. về việc tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, quy trình tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm 5 giai đoạn. Trong đó, nhân viên cần thực hiện các bước sau:

  • Đăng ký tài khoản, đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • Sau khi đăng nhập, người lao động tra cứu và lựa chọn trình bày dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Ghi thông tin vào hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399 / LĐTBXH-VL ngày 04 tháng 5 năm 2022.
  • Hồ sơ kèm theo: Bản sao chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: 1399 / LĐTBXH-VL
Tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công chức quốc gia

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022

Thân mến: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại mục c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107 / NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021. Tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài chính. TBXH phối hợp với Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ công giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công. quốc gia (tại https://dichvucong.gov.vn).

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị triển khai ngay các nội dung sau:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện và theo đúng quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Cổng Dịch vụ (quy trình đính kèm).

2. Sử dụng tài khoản quản lý cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đã đăng ký thiết bị chứng thư số do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân cấp tài khoản của Sở Lao động. – Người khuyết tật và xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Tài liệu hướng dẫn các bước tiến hành trong Hệ thống Tài khoản cấp cao và Tài khoản giải quyết TTHC trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tài khoản, vui lòng liên hệ Mr. Nguyễn Đình Lợi, Chuyên viên Vụ Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn. /.

Cảm tạ./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b / c);
– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoàn;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cảnh sát viên;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
ĐẠI HỘI

Lê Văn Thanh

THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI THỪA KẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CỔNG DỊCH VỤ QUỐC GIA

(bao gồm) Theo lệnh chính thức số 1399 / LĐTBXH-VL ngày 05/04/2022)

1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:

Bước 1: Người lao động đăng ký, đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:

– Tìm kiếm và lựa chọn trình bày các dịch vụ công: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp

– Nhập thông tin về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01

– Đính kèm hồ sơ:

+ Bản chụp hoặc bản scan tài liệu chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo quy định.

Chọn gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm của Tổng cục Lao động – Người khuyết tật và Xã hội để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bước 2: Cổng Dịch vụ công quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (gồm họ và tên, số CMND / CCCD / hộ chiếu, số sổ BHXH, ngày chấm dứt hợp đồng lao động) qua hệ thống của cơ quan BHXH.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động được chuyển đến từ Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác minh thông tin của người lao động.

– Trường hợp 01: Trường hợp thông tin số sổ BHXH và họ tên hoặc số CMND / CCCD / hộ chiếu không trùng khớp với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trả kết quả không hợp lệ. (lưu ý nội dung không chính xác) trên Cổng dịch vụ công quốc gia để gửi thông báo ngay khi người lao động nộp hồ sơ.

– Trường hợp 02: nếu thông tin trên Giấy chứng minh nhân dân và họ tên hoặc RG / CCCD / hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp. Kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng dịch vụ công quốc gia, công ty BHXH phải gửi lại thông tin quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động, ký điện tử và gửi lại thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia để chuyển tiếp. đơn đăng ký trực tuyến của bạn đến trung tâm dịch vụ việc làm.

– Trường hợp 03: Người lao động chưa được quản lý đóng thẻ BHXH thì cơ quan BHXH gửi thông báo chưa chốt sổ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo ngay cho người lao động. ứng dụng của bạn.

Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do BHXH tỉnh chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm phải phân tích và gửi hồ sơ của người lao động đủ điều kiện để được hỗ trợ. nộp tại Sở Lao động – Người khuyết tật và Xã hội theo quy định (tùy theo điều kiện của từng địa điểm, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Người khuyết tật và Xã hội). Công ty có thể lựa chọn nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp trực tiếp).

Trường hợp không đạt yêu cầu, công chức cập nhật thông tin từ chối yêu cầu kèm theo văn bản giải thích rõ lý do trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kết quả như sau:

– Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, người phụ trách cập nhật tình trạng từ chối của hồ sơ và gửi phản hồi lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người lao động.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công chức cập nhật tình trạng hồ sơ và đính kèm Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có chữ ký số).

Khi hồ sơ được chấp thuận hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo đến người lao động và trình bày các thông tin, tài liệu liên quan trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Quan sát:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành.

2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để trả, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

…………………………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

Thông tin thêm về Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG


#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button