Pháp Luật

Có những thay đổi lớn nào đối với chính sách trả lương của công chức?

Cơ bản tổ chức lại hệ thống trả lương công chức

Cải cách cơ bản hệ thống trả công công vụ. Đây là một trong những nhiệm vụ chính được Chính phủ đưa ra trong Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại Nghị quyết 50 / NQ-CP ngày 20/5/2021.

  • Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường xử phạt hành vi không đeo khẩu trang
  • Có bị phạt khi không biểu quyết không?

Vì vậy, nhiệm vụ cốt lõi của kế hoạch hành động được Chính phủ ban hành trong nghị quyết này là cải cách căn bản hệ thống tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Bộ Nội vụ được chỉ định phát triển và triển khai hệ thống trả lương mới. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngoài ra, theo Nghị quyết này, Chính phủ đặt ra một số thách thức chính khác cần tập trung cho phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bao gồm:

– Cải cách toàn diện, hệ thống và đồng bộ chính sách tiền lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường lấy năng suất lao động làm cơ sở để tăng lương.

– Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

– Tổ chức cử những cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chuyên nghiệp cao, quy định rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

– Trong đó, trọng tâm là giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người nghèo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động khu công nghiệp và người khó tiếp cận các chính sách xã hội.

– Phá dỡ hoàn thiện các công trình nhà ở đơn sơ, thiếu kiên cố trên toàn quốc …

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button