Chứng chỉ hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông

Chứng chỉ hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông Một mẫu giấy do học sinh lập để xác nhận rằng mình đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Mẫu này được người học sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có nhu cầu, hoặc tham gia học nghề trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nội dung mới của Đạo luật Giáo dục 2019. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể theo dõi và tải về tại đây.

Mẫu Giấy chứng nhận Hoàn thành Chương trình GDPT

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

chứng chỉ
Chương trình giáo dục phổ thông đầy đủ

Họ và tên: (Ngày thứ nhất)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

ngày sinh nhật: (2)………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (ba)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

giới tính: (4)……………………………………. cuộc đua: (5)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Hoàn thành Giáo dục Phổ thông, Năm (6)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

đến: (7)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Quận (huyện, thị xã, thành phố) ………….. Tỉnh / Thành phố …………..

……(số 8)….., ngày tháng năm ..(9)
……………(mười)………………………………………………………………………………………………………………

số: (11)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số được liệt kê trong đợt cấp chứng chỉ gốc: (thứ mười hai)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn chi tiết cách viết

Chứng chỉ hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 18/2020 / TT-BGDĐT có kích thước 19 × 13,5 cm. Mặt trước có Quốc huy trên nền màu nâu, chữ in màu vàng. Hình mặt trống đồng khắc trên nền trắng mặt sau, hoa văn viền vàng, mặt sau chữ đen.

Ở đây, theo giấy khai sinh ghi họ tên người được cấp giấy chứng nhận. Nhập ngày tháng năm sinh của bạn theo giấy khai sinh của bạn. Nếu ngày sinh từ 1 đến 9 và ngày sinh là tháng Giêng hoặc tháng Hai, hãy thêm số 0 ở đầu. Nhập ngày tháng năm sinh của bạn dưới dạng 04 chữ số (ví dụ: 1988/08/02).

(1) Theo giấy khai sinh, ghi tên của người được cấp giấy chứng nhận.

(2) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ 1 đến 9 và ngày sinh là tháng Giêng hoặc tháng Hai, hãy thêm số 0 ở đầu. Vui lòng nhập ngày sinh có 04 chữ số (ví dụ: ngày 2 tháng 8 năm 1988).

(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo giấy khai sinh.

(4) Nhập “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(5) Hồ sơ theo giấy khai sinh.

(6) Nhập năm bạn hoàn thành khóa học giáo dục phổ thông.

(7) Nhập tên của cơ sở giáo dục nơi bạn đã hoàn thành khóa học trung học của mình.

(8) Nhập vào thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục.

(9) Nhập ngày cấp chứng chỉ.

(10) Người đứng đầu cơ sở giáo dục học xong trung học phổ thông ký, ghi tên, đóng dấu theo quy định.

(11) Ghi tại nhà in.

(12) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do cơ sở giáo dục cấp theo mẫu đơn.

Back to top button