Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Hàng loạt chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ, chuyển việc cho học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn; Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Hoàn thiện phương án nâng lương đến ngày 1/7/2022

1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho bộ đội xuất ngũ.

Đây là nội dung của Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định điều chỉnh mức học phí hàng tháng đối với quân nhân, công nhân viên chức hưởng lương và quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Như vậy, mức tăng 7,4% mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng theo công thức sau:

Trợ cấp hàng tháng được tính từ tháng 1 năm 2022 = Phụ cấp hàng tháng được nhận từ tháng 12 năm 2021 x 1,074

Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng sau đây cũng được điều chỉnh, cụ thể như sau:

– Từ 15 tuổi đến 16 tuổi mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng / tháng;

– Từ 16 tuổi đến dưới 17 tuổi mức trợ cấp 2.123.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 18 tuổi đến dưới 19 tuổi, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi, mức trợ cấp 2.400.000 đồng / tháng.

Mức phụ cấp trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022 / TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Thay đổi đối tượng sinh viên, sinh viên được hỗ trợ vay vốn

Quyết định 05/2022 / QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007 / QĐ-TTG về tín dụng sinh viên, có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

Như vậy, sinh viên được hỗ trợ vốn vay là thành viên gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

– Gia đình nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

– Gia đình có mức sống trung bình, phù hợp với tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

(Hiện tại, sinh viên được vay vốn là thành viên của một gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

– Gia đình nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật)

3. Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH quy định về chương trình liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, hợp đồng liên kết đào tạo đã quy định cụ thể về nội dung liên kết đào tạo; quyền và trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp đào tạo. Nội dung của hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm các nội dung chính sau:

– Tên ngành, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.

– Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

– Kế hoạch và lịch trình đào tạo. Nếu đơn vị phối hợp đào tạo là công ty thì phải nêu rõ địa điểm, thời gian đào tạo trong công ty và thời gian đào tạo tại đơn vị chịu trách nhiệm liên kết đào tạo.

– Giáo viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho giáo viên, học sinh nếu làm ra sản phẩm đạt yêu cầu trong quá trình thực tập, thực tập (nếu có).

– Thời hạn của hợp đồng liên kết đào tạo.

– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong liên kết đào tạo.

– Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo.

– Các nội dung khác có liên quan.

Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 và thay thế Thông tư 29/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017.

4. Bổ sung danh sách truy nã để xét công nhận người có công.

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH quy định danh sách trại giam, địa điểm được coi là trại giam xét công nhận người bị địch bắt hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. trại giam, nhà đày, đã bổ sung một số địa điểm vào danh sách trại giam công nhận người có công, ví dụ:

– Tỉnh Quảng Trị được bổ sung: Các trại giam tại các Huyện, Thành phố, Huyện Vĩnh Linh; Ga cầu tàu Thạch Hãn, đồn Lai Phước, đồn Cửa Việt huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung: Đồn Công an Vĩnh Bình;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ sung: Đồn Truồi;…

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tiết lộ pháp lý dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ, thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn; Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022
1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ
Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng theo công thức sau:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074
Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp tăng thêm trên được áp dụng từ ngày 01/01/2022.
Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.
2. Thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.
Theo đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
(Hiện hành, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật)
3. Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau:
– Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.
– Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.
– Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.
– Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).
– Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.
– Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.
– Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.
– Các nội dung khác có liên quan.
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.
4. Bổ sung danh mục nhà tù để xét công nhận người có công
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung một số nơi vào danh mục nhà tù để được công nhận là người có công, đơn cử như:
– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;
– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;
– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng


#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button