Chính sách kiểm toán nội bộ mẫu

Thông tư 67/2020 / TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020 ban hành thông lệ tốt nhất về kiểm toán nội bộ áp dụng cho các tổ chức nhà nước và khu vực sự nghiệp công lập.

  • hệ thống định dạng hồ sơ kiểm toán
  • Tài liệu học Chứng chỉ Kế toán và Kiểm toán

03 mẫu quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Nghị định 67/2020

Theo đó, chúng tôi đã công bố Mẫu Quy chế 03 Kiểm toán nội bộ áp dụng cho các cơ quan nhà nước và khu vực ngoài công lập.

– Quy chế mẫu áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1)

– Các quy định về mô hình áp dụngVụ Dịch vụ công (Phụ lục 2);

– Mẫu quy chế áp dụng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục 3).

Các mẫu quy định này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong nước tham khảo khi xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ.

nộp đơn

– Nghị định 67/2020 áp dụng đối với các cơ sở nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các Điều 1, 2, 8 và 9 Nghị định 05/2019 / NĐ-CP.

– Các tổ chức không thuộc các trường hợp trên được khuyến khích xây dựng quy tắc kiểm toán nội bộ của mình bằng cách tham khảo mẫu quy tắc kiểm toán nội bộ tại Phụ lục của Nghị định 67/2020.

Thông tư 67/2020 / TT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết về phụ lục thông tư 67 2020 BTC vui lòng sử dụng file download trong bài viết.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button