Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các biểu mẫu sau: Danh sách nhân viên đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Bảng kê chi phí, Bảng kê chi phí chưa thực hiện … của người lao động trong công ty. Tham khảo và tải về.

1. Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê

2. Bảng kê chi hỗ trợ tiền thuê nhà

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách các chi phí hỗ trợ tiền thuê chưa thực hiện

 Danh sách chi phí hỗ trợ thuê chưa thực hiện

4. Thủ tục để nhân viên được hỗ trợ tiền thuê

– Người lao động đề nghị trợ cấp thu nhập theo mẫu 1 và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg gửi về công ty để tổng hợp.

– Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, công ty phải lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, công ty phải xác minh đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Công ty gửi cơ quan BHXH danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thu nhập theo mẫu số 2 để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin nhân viên quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Các công ty lập danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thu nhập hàng tháng và có thể yêu cầu cơ quan an sinh xã hội xác nhận một lần trong 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Địa điểm trình bày: Công ty phải nộp hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

Các công ty có thể gửi hồ sơ đăng ký hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.

– Thời gian nhận hồ sơ: cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, công ty phải thanh toán cho người lao động.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục Sự sắp xếp Làm hài lòng.

Thông tin thêm về Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel


#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button