Biên bản cuộc họp 2022 Mẫu biên bản họp mới nhất

Vài phút gặp gỡ là biểu mẫu được tạo ra để đánh dấu toàn thể nội dung diễn ra trong cuộc họp, bao gồm thông tin được công bố, quan điểm ​​của người tham dự và quyết định rốt cuộc.

Mẫu biên bản cuộc họp thường được sử dụng cho các cuộc họp gia đình, họp tổng kết cạnh tranh, họp doanh nghiệp, họp lớp, họp bàn giao công tác, họp giao ban, họp giao nhiệm vụ. Biên bản cuộc họp được coi là 1 loại văn bản tuy ko có trị giá buộc ràng về mặt pháp lý mà nó là căn cứ chứng minh cho các sự kiện thực tiễn. Các đề nghị lãnh đạo của cấp trên hay đóng góp của tư nhân… đều có thể tổng hợp lại, tạo điều kiện thuận tiện cho việc điều chỉnh và khắc phục công tác.

1. Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là tài liệu quan trọng đánh dấu những gì diễn ra trong cuộc họp, bao gồm nhiều thông tin và quan điểm ​​không giống nhau của các thành viên tham gia. Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có phận sự kiểm đếm số người tham dự và người vắng mặt, cùng lúc ghi đầy đủ các thông tin quan trọng theo diễn biến cuộc họp.

2. Vai trò của biên bản họp

  • Biên bản cuộc họp đánh dấu những sự việc đã hoặc đang diễn ra trong cuộc họp. Đây được coi là 1 loại tài liệu lịch sử, ko có hiệu lực pháp lý mà là cơ sở để chứng minh những sự kiện thực tiễn đã xảy ra.
  • Từ nội dung tại cuộc họp có thể là xin quan điểm ​​lãnh đạo của chỉ huy hoặc quan điểm ​​đóng góp xây dựng của các tư nhân, đơn vị có liên can,… để có thể điều chỉnh, xếp đặt, khắc phục. làm việc hiệu quả hơn.
  • Biên bản cuộc họp có tính năng nhắc nhở các tư nhân, đơn vị đã ký vào biên bản và chuyển cam kết của mình vào danh sách những việc cần làm.
  • Kế bên đấy, biên bản cuộc họp sẽ giúp những người có liên can trước lúc khởi đầu cuộc họp tiếp theo có nội dung gần giống có thể theo dõi và rà soát tính xác thực của công tác cần tiến hành.

3. Mẫu biên bản họp

CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ….
——–

Con số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

………, tháng ngày 5 ……

BIÊN BẢN HỌP

Về (trước nhất)…………………… .. ………… ..

Bữa nay, khi ….. giờ …… ngày ….. tháng ….. 5 …..

Ở trong (2) …………………………………………… …………………………………

Tổ chức 1 cuộc họp với nội dung (3)……………………………………………………

I. Nhân vật tham dự:

1. Chủ trì (4): Ông / Bà ………………………… Chức vụ: ……………….

2. Thư ký (5): Ông / Bà …………………… Chức vụ: ……………………

3. Các thành phần khác (6):

… …………………………………………… ………….. …………………………

… …………………………………………… ………….. …………………………

II. Nội dung cuộc họp: (7)

……………………………. ……………………………………………… …

……………………………. ……………………………………………… …

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu bầu: …………. Lá phiếu

– Số phiếu đồng ý: ………… phiếu, chiếm ……%

– Số phiếu ko tán đồng: …… .. phiếu, chiếm ……%

IV. Kết luận cuộc họp (số 8):

……………………………. ……………………………………………… …

……………………………. ……………………………………………… …

Cuộc họp hoàn thành vào khi… ..giờ… ..ngày…. tháng… .. 5 ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp phê duyệt và ký tên.

Biên bản được các thành viên đồng tình phê duyệt và có hiệu lực từ khi ngày ký.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NGOÀI
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thí dụ về biên bản cuộc họp

ĐẢNG BỘ ……………………….

PHÒNG BAN …………………………………………. …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-

BIÊN BẢN CỦA BỘ BỘ THỨ TRƯỞNG.

Tháng ……… / 20 ……

Thời gian:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

Vị trí:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

Thành phần: (Xem xét có thể mời thêm Đảng viên giám sát, ghi rõ người giám sát).

Chủ trì: ………………………………………… ……………………………………………… …

NỘI DUNG HỌP

1. Lời bắt đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ….. / 20 / ……

– Chi bộ cử thư ký đại hội: …………………………………. …………………………………………. …………………

– Thông báo đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi rõ đảng viên chính thức và đảng viên dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt và công việc; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng mặt, ghi rõ lý do vắng mặt cho từng đồng) ngay cả trên biên bản).

– Đồng đội Bí thơ phê duyệt chương trình đại hội:

2. Nội dung:

2.1. Tin tức thì sự (ghi rõ tiêu đề, hoặc văn bản thông tin ….).

2.2. Bình chọn tình hình tiến hành Nghị quyết tháng trước (ghi rõ nội dung. Phần này các đồng đội ghi biên bản yêu cầu Bí thơ đưa trước 01 bản thảo nghị quyết để ghi chi tiết).

– Nơi sinh: ………………… ……………………………

– Việc tiến hành học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (Bí thơ chi bộ Bình chọn việc học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của số đông, đảng viên và dân chúng tháng trước; phát huy đảng viên, dân chúng đi đầu, kiểu mẫu có những việc làm chi tiết, thiết thực trong học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng lúc giáo dục, hỗ trợ những Đảng viên lỗi lầm (nếu có) sinh hoạt về chủ đề học tập và tuân theo Tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tháng sinh hoạt).

– Nơi sinh: ………………… ………………….

– Bí thơ công bố cho đảng viên và dân chúng biết về vai trò chỉ huy của chi bộ và tính tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ xây dựng chiến lược phát huy điểm tốt, giải quyết thiếu sót. , kịp thời chặn lại, chiến đấu với các bộc lộ quan liêu, tham nhũng, hoang phí, bị động.

– Nơi sinh: ………………… ……………………………

– Yêu cầu 1 số nhiệm vụ chi tiết, thiết thực, thúc bách tiến hành trong tháng với chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tháng tiếp theo. Cùng lúc cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho đảng viên tiến hành.

– Nơi sinh: ………………… ………… ……………..

– Chi bộ trao đổi, đóng góp quan điểm ​​về các nội dung trên (quan điểm ​​cụ thể).

……………………………. …………………………….

3. Phần kết

– Ghi tóm lược kết luận của Thư ký.

– Chi bộ biểu quyết các kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, ko tán đồng và số có quan điểm ​​khác.

Cuộc họp hoàn thành vào khi ………… .giờ, ngày..tháng..20..các biên bản đã được Chi bộ phê duyệt trước.

BÊN NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách ghi biên bản cuộc họp

(1) (3) Chủ đề chính, trọng điểm của cuộc họp như: Bình xét thi đua, giao ban, bàn giao nhiệm vụ….

(2) Các sở, ban, ngành, đơn vị, công ty tổ chức cuộc họp.

(4) Người gánh vác: Người nêu vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng vừa ý kiến ​​để khắc phục vấn đề.

(5) Thư ký: Người gánh vác điểm danh các thành phần tham gia và ghi thông tin vào cuộc họp, lập biên bản cuộc họp.

(6) Các thành viên khác: Có thể là đại diện các phòng ban hoặc viên chức, những người có liên can tới chủ đề cuộc họp.

(7) Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất nhưng thư ký cần xem xét lúc viết biên bản cuộc họp vì thư ký sẽ là người quan sát và đánh dấu những gì diễn ra trong cuộc họp (các vấn đề được thể hiện) . thuyết trình, trao đổi; quan điểm ​​phát biểu của các thành viên tham dự, …)

(8) Kết luận cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ vào các nội dung đã trao đổi và đồng tình phê duyệt biểu quyết (nếu có) để quyết định.


Thông tin thêm về Biên bản cuộc họp 2022 Mẫu biên bản họp mới nhất

Vài phút gặp gỡ là biểu mẫu được tạo ra để đánh dấu toàn thể nội dung diễn ra trong cuộc họp, bao gồm thông tin được công bố, quan điểm ​​của người tham dự và quyết định rốt cuộc.

Mẫu biên bản cuộc họp thường được sử dụng cho các cuộc họp gia đình, họp tổng kết cạnh tranh, họp doanh nghiệp, họp lớp, họp bàn giao công tác, họp giao ban, họp giao nhiệm vụ. Biên bản cuộc họp được coi là 1 loại văn bản tuy ko có trị giá buộc ràng về mặt pháp lý mà nó là căn cứ chứng minh cho các sự kiện thực tiễn. Các đề nghị lãnh đạo của cấp trên hay đóng góp của tư nhân… đều có thể tổng hợp lại, tạo điều kiện thuận tiện cho việc điều chỉnh và khắc phục công tác.

1. Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là tài liệu quan trọng đánh dấu những gì diễn ra trong cuộc họp, bao gồm nhiều thông tin và quan điểm ​​không giống nhau của các thành viên tham gia. Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có phận sự kiểm đếm số người tham dự và người vắng mặt, cùng lúc ghi đầy đủ các thông tin quan trọng theo diễn biến cuộc họp.

2. Vai trò của biên bản họp

  • Biên bản cuộc họp đánh dấu những sự việc đã hoặc đang diễn ra trong cuộc họp. Đây được coi là 1 loại tài liệu lịch sử, ko có hiệu lực pháp lý mà là cơ sở để chứng minh những sự kiện thực tiễn đã xảy ra.
  • Từ nội dung tại cuộc họp có thể là xin quan điểm ​​lãnh đạo của chỉ huy hoặc quan điểm ​​đóng góp xây dựng của các tư nhân, đơn vị có liên can,… để có thể điều chỉnh, xếp đặt, khắc phục. làm việc hiệu quả hơn.
  • Biên bản cuộc họp có tính năng nhắc nhở các tư nhân, đơn vị đã ký vào biên bản và chuyển cam kết của mình vào danh sách những việc cần làm.
  • Kế bên đấy, biên bản cuộc họp sẽ giúp những người có liên can trước lúc khởi đầu cuộc họp tiếp theo có nội dung gần giống có thể theo dõi và rà soát tính xác thực của công tác cần tiến hành.

3. Mẫu biên bản họp

CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ….
——–

Con số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

………, tháng ngày 5 ……

BIÊN BẢN HỌP

Về (trước nhất)…………………… .. ………… ..

Bữa nay, khi ….. giờ …… ngày ….. tháng ….. 5 …..

Ở trong (2) …………………………………………… …………………………………

Tổ chức 1 cuộc họp với nội dung (3)……………………………………………………

I. Nhân vật tham dự:

1. Chủ trì (4): Ông / Bà ………………………… Chức vụ: ……………….

2. Thư ký (5): Ông / Bà …………………… Chức vụ: ……………………

3. Các thành phần khác (6):

… …………………………………………… ………….. …………………………

… …………………………………………… ………….. …………………………

II. Nội dung cuộc họp: (7)

……………………………. ……………………………………………… …

……………………………. ……………………………………………… …

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu bầu: …………. Lá phiếu

– Số phiếu đồng ý: ………… phiếu, chiếm ……%

– Số phiếu ko tán đồng: …… .. phiếu, chiếm ……%

IV. Kết luận cuộc họp (số 8):

……………………………. ……………………………………………… …

……………………………. ……………………………………………… …

Cuộc họp hoàn thành vào khi… ..giờ… ..ngày…. tháng… .. 5 ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp phê duyệt và ký tên.

Biên bản được các thành viên đồng tình phê duyệt và có hiệu lực từ khi ngày ký.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NGOÀI
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thí dụ về biên bản cuộc họp

ĐẢNG BỘ ……………………….

PHÒNG BAN …………………………………………. …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-

BIÊN BẢN CỦA BỘ BỘ THỨ TRƯỞNG.

Tháng ……… / 20 ……

Thời gian:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

Vị trí:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

Thành phần: (Xem xét có thể mời thêm Đảng viên giám sát, ghi rõ người giám sát).

Chủ trì: ………………………………………… ……………………………………………… …

NỘI DUNG HỌP

1. Lời bắt đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ….. / 20 / ……

– Chi bộ cử thư ký đại hội: …………………………………. …………………………………………. …………………

– Thông báo đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi rõ đảng viên chính thức và đảng viên dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt và công việc; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng mặt, ghi rõ lý do vắng mặt cho từng đồng) ngay cả trên biên bản).

– Đồng đội Bí thơ phê duyệt chương trình đại hội:

2. Nội dung:

2.1. Tin tức thì sự (ghi rõ tiêu đề, hoặc văn bản thông tin ….).

2.2. Bình chọn tình hình tiến hành Nghị quyết tháng trước (ghi rõ nội dung. Phần này các đồng đội ghi biên bản yêu cầu Bí thơ đưa trước 01 bản thảo nghị quyết để ghi chi tiết).

– Nơi sinh: ………………… ……………………………

– Việc tiến hành học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (Bí thơ chi bộ Bình chọn việc học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của số đông, đảng viên và dân chúng tháng trước; phát huy đảng viên, dân chúng đi đầu, kiểu mẫu có những việc làm chi tiết, thiết thực trong học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng lúc giáo dục, hỗ trợ những Đảng viên lỗi lầm (nếu có) sinh hoạt về chủ đề học tập và tuân theo Tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tháng sinh hoạt).

– Nơi sinh: ………………… ………………….

– Bí thơ công bố cho đảng viên và dân chúng biết về vai trò chỉ huy của chi bộ và tính tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ xây dựng chiến lược phát huy điểm tốt, giải quyết thiếu sót. , kịp thời chặn lại, chiến đấu với các bộc lộ quan liêu, tham nhũng, hoang phí, bị động.

– Nơi sinh: ………………… ……………………………

– Yêu cầu 1 số nhiệm vụ chi tiết, thiết thực, thúc bách tiến hành trong tháng với chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong tháng tiếp theo. Cùng lúc cắt cử nhiệm vụ chi tiết cho đảng viên tiến hành.

– Nơi sinh: ………………… ………… ……………..

– Chi bộ trao đổi, đóng góp quan điểm ​​về các nội dung trên (quan điểm ​​cụ thể).

……………………………. …………………………….

3. Phần kết

– Ghi tóm lược kết luận của Thư ký.

– Chi bộ biểu quyết các kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, ko tán đồng và số có quan điểm ​​khác.

Cuộc họp hoàn thành vào khi ………… .giờ, ngày..tháng..20..các biên bản đã được Chi bộ phê duyệt trước.

BÊN NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách ghi biên bản cuộc họp

(1) (3) Chủ đề chính, trọng điểm của cuộc họp như: Bình xét thi đua, giao ban, bàn giao nhiệm vụ….

(2) Các sở, ban, ngành, đơn vị, công ty tổ chức cuộc họp.

(4) Người gánh vác: Người nêu vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng vừa ý kiến ​​để khắc phục vấn đề.

(5) Thư ký: Người gánh vác điểm danh các thành phần tham gia và ghi thông tin vào cuộc họp, lập biên bản cuộc họp.

(6) Các thành viên khác: Có thể là đại diện các phòng ban hoặc viên chức, những người có liên can tới chủ đề cuộc họp.

(7) Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất nhưng thư ký cần xem xét lúc viết biên bản cuộc họp vì thư ký sẽ là người quan sát và đánh dấu những gì diễn ra trong cuộc họp (các vấn đề được thể hiện) . thuyết trình, trao đổi; quan điểm ​​phát biểu của các thành viên tham dự, …)

(8) Kết luận cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ vào các nội dung đã trao đổi và đồng tình phê duyệt biểu quyết (nếu có) để quyết định.

#Biên #bản #cuộc #họp #Mẫu #biên #bản #họp #mới #nhất


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Biên #bản #cuộc #họp #Mẫu #biên #bản #họp #mới #nhất
Back to top button