Biên bản công đoàn mẫu

Mẫu biên bản họp công đoàn là mẫu biên bản được lập khi có cuộc họp liên quan đến công đoàn. Mẫu biên bản ghi rõ thông tin về người tham gia cuộc họp, nội dung cuộc họp, thời gian và địa điểm cuộc họp, v.v. Bạn đọc có thể xem chi tiết tại đây và tải về mẫu biên bản họp chi đoàn.

1. Biên bản của Đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của liên đoàn lao động, bao gồm nhiều đoàn viên. Công đoàn viên có thể thuộc một hoặc một số cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Trong tổ chức công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở là người đại diện tối cao cho tiếng nói của người lao động. Là cơ quan chủ quản do Đại hội Công đoàn cơ sở bầu ra.

Biên bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Biên bản ghi đầy đủ nội dung cuộc họp và những ý kiến ​​thảo luận, đóng góp của các đoàn viên tham gia nhằm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

2. Mẫu biên bản họp công đoàn

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp công đoàn như sau:

Liên hiệp ……….. cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–
Số: ….. / BB-CĐCS ……………, ngày tháng năm …..

Biên bản hội phụ nữ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Thời gian bắt đầu: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………

– địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Những người tham gia: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Số người / tổng số ……………

Vắng mặt: Số người …. ..người.

Tên người vắng mặt ………………………………………. Lý do. ……………………………………………………………………………………………………

– cái ghế: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– Thư ký (người ghi): …………………………………….. .. …………………………………………………………………………………………………………

II. Nội dung (tùy theo diễn biến của cuộc họp / cuộc họp, có thể bao gồm các phần sau):

1. Hoạt động văn bản

địa chỉ …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… Hoạt động của các văn bản chỉ đạo, đề án, chính sách mới ban hành , bao gồm (liệt kê tên tài liệu) ……… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

2. Tổng kết tháng trước và phương hướng tháng sau

Địa chỉ / c … ……………. ………………………………………………………………………………………… ……………… ……… Thông qua các báo cáo tháng ……………, chương trình hoạt động tháng …. (đính kèm) ….. … ………………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… …………………………………

3. Thảo luận

3.1. Đ / c …………………………. Gợi ý thảo luận là: Giống như. (Viết Kết luận)

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

3.2. đ / c …… (ghi tóm tắt ý kiến)

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

3.3. máy điều hòa ………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………

4. Kết luận của chủ tọa

Địa chỉ / c … ………………………………………. Kết luận buổi thảo luận : (Tóm tắt kết luận) ………………………

5. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội (trường hợp đại hội)

máy điều hòa ………………………………………… …………… Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội (đính kèm)

Đại hội nhất trí ……… / ……….. (tỷ lệ ………%)

Cuộc họp / hội nghị kết thúc lúc ……… Giờ ……………, ngày …………… tháng … … ../.

Thư ký
(Nếu có chữ ký hoặc con dấu)
tên và họ
cái ghế
(Chữ ký)
tên và họ

3. Biên bản Công đoàn

Để đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các biên bản khác, biên bản ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có chữ ký của chủ tịch và thư ký. Biên bản cuộc họp cũng phải được lưu trong hồ sơ công đoàn cơ sở.

Phải đảm bảo nội dung cụ thể của biên bản ban chấp hành công đoàn cơ sở.

chức vụ

– Điền đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa danh, ngày giờ viết biên bản.

– Tên liên đoàn lao động cấp trên trực tiếp, tên công đoàn cơ sở, biên bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Tên biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (họp lần thứ nhất, tháng …)

Mẫu Biên bản các cuộc họp gần đây của Ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở

Nội dung chính

– Đề cập đầy đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp và địa điểm cuộc họp.

– Tham dự các cuộc họp của ban chấp hành công đoàn cơ sở và ghi rõ tổng số, số người tham dự, số người vắng mặt, tên và lý do.

– Tên người chủ trì cuộc họp (thường là chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do người chủ trì cuộc họp chỉ định nhưng phải thuộc ban chấp hành công đoàn cơ sở).

Nội dung cuộc họp cần được trình bày chi tiết và có trật tự, có thể liệt kê như sau:

  • Hoạt động của các văn bản hướng dẫn, khuôn khổ và chính sách mới ban hành.
  • Tổng kết hàng tháng, hàng quý.
  • Chúng tôi cung cấp các chương trình hoạt động tháng tới và hàng quý.
  • Thảo luận và bình luận (Thư ký cuộc họp tóm tắt nội dung của từng ý kiến).
  • Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến, kết luận.
  • Thông qua dự thảo nghị quyết (nếu cuộc họp) nêu rõ số lượng và tỷ lệ thành viên ủng hộ, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng.

Chấm dứt

– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký vào biên bản.

– Người chủ trì cuộc họp viết chữ ký, họ tên và đóng dấu xác nhận.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình dạng Xin vui lòng.

  • Quá trình thành lập công đoàn cơ sở
  • Đơn xin thành lập công đoàn cơ sở
  • Báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn
Back to top button