Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản giao hàng từ các cơ sở trường học là biểu mẫu được lập ra để ghi nhận và xác nhận việc giao nhận cơ sở vật chất và hàng hóa của trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được sử dụng vào cuối năm học và trong các kỳ nghỉ hè.

Nội dung của mẫu biên bản giao nhận phải thể hiện rõ thông tin của bên giao và bên nhận, nội dung giao nhận và trách nhiệm của các bên. Hàng hoá được điều chuyển phải có giá trị được xác định chính xác trên sổ kế toán và phải được đánh giá lại theo giá trị thực phù hợp với giá trị căn cứ vào thời điểm và địa điểm giao hàng. Vì vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở trường học, bạn tải về tại đây.

Mẫu thư gửi cơ sở vật chất trường học

PHÒNG GD & ĐT ………….

TRƯỜNG HỌC ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Không anh à – …………..

……….., ngày tháng năm…

BÁO CÁO

XỬ LÝ CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC CHO NHÂN VIÊN BẢO MẬT NĂM HỌC 20… -20…

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………….

Nơi: …………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: 1 ………… .. – BCH – Hiệu trưởng;

hai. …………………………. Phó Bí thư Chi bộ – Cha Hiệu trưởng;

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất trường học;

5. ………… ..- Người xem.

A. Nội dung:

Bàn giao mặt bằng nhà trường cho bác bảo vệ trong dịp hè năm học 20…. – 20….

* Danh mục và hiện trạng TSCĐ:

– Gồm:… .phòng học, trong đó có… phòng trong nhà… tầng 1 và… phòng trong nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong phòng học như biên bản thông qua).

Các phòng còn lại như sau:

+ Phòng làm việc Hội đồng…. Phòng: (Tài sản trong phòng có biên bản đính kèm).

+… .Phòng giáo khoa +… .thiết bị: có đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo).

+ …. phòng máy tính. (Tài sản trong phòng có biên bản đính kèm).

+ ………… Phòng làm việc của Giám đốc và Giám đốc P (Tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ……. nhà tiện ích với… .phòng và ……. phòng vệ sinh.

+ Khuôn viên trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ ….. chìa khóa tất cả các phòng trên giao cho bảo vệ.

B. Yêu cầu để thực hiện vai trò nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản các tài sản trên qua hè để tiếp tục sử dụng vào năm học mới.

2. Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Cắt cầu truyền tải điện tại các phòng học tại khu nhà cấp 4 và 2 để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

3. Nếu có sự việc xảy ra cần báo cáo với BGH, các ban ngành đoàn thể của trường để kịp thời xử lý.

4. Nếu tài sản của trường bị mất hoặc hư hỏng, bảo vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Trong giờ hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực theo lịch cụ thể đính kèm.)

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau, được các thành viên tham gia thông qua và nhất trí.

Biên bản kết thúc vào hồi… giờ…, ngày… tháng… năm 20…. /.

ĐẠI DIỆN BÊN XỬ LÝ CÁC BỘ PHẬN.

BẢO VỆ

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin thêm về Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản


#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button