Biểu Mẫu

Bản đăng ký Dân vận khéo năm 2021

Dân vận khéo là phong trào đang được phát động trên khắp cả nước. Bản đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là mẫu các cá nhân, tổ chức lập ra nhằm đăng ký thi đua, lập thành tích.

1. Bản đăng ký Dân vận khéo 2021

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ……..

………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ
CÔNG TRÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM ……..

—————-

– Họ và tên: ……………………………………………………………………

– Chức vụ, nhiệm vụ công tác được giao: …………………………………….

– Đơn vị: ………………………………………………………………………

– Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 28/01/2021 của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Tôi đăng ký công trình Dân vận khéo năm 2021 như sau:

Lĩnh vực (Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nội dung đăng ký (Phải nêu công việc cụ thể):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Giá trị dự kiến (tính bằng tiền) làm lợi từ công trình đăng ký (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thời gian thực hiện và hoàn thành:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm…..

Cá nhân đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản đăng ký Dân vận khéo số 1

ĐẢNG ỦY ……….

………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ

CÔNG TRÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM…….

—————-

– Họ và tên: ……………………………………………………………………

– Chức vụ, nhiệm vụ công tác được giao: …………………………………….

– Đơn vị: ………………………………………………………………………

– Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐU ngày 27/2/…….của Đảng ủy phường về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.

Tôi đăng ký công trình Dân vận khéo năm …..như sau:

Lĩnh vực (Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nội dung đăng ký (Phải nêu công việc cụ thể):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Giá trị dự kiến (tính bằng tiền) làm lợi từ công trình đăng ký (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thời gian thực hiện và hoàn thành:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm……

Cá nhân đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản đăng ký Dân vận khéo số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ

Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố năm…….

– Tên cơ quan, đơn vị: Trường…………

– Địa chỉ cụ thể:…………………………

Sau khi nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn thực hiện điển hình “Dân vận khéo” do Phòng GD&ĐT Thành phố …………. phát động.

Chúng tôi xin đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với nội dung thi đua “Dân vận khéo” là “Khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập”

Mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực: Văn hóa – xã hội.

1. Thời gian thực hiện mô hình “Dân vận khéo”: Năm ……….

2. Địa điểm thực hiện mô hình:tại …………………….

III. Đánh giá thực trạng: Hiện nay tại …………… có một số ít gia đình và học sinh dân tộc vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đang còn lười học tập trung lao động phụ giúp gia đình lên chất lượng học tập bị giảm sút.

Một số gia đình trong địa bàn phường chưa chú trọng đến việc xây dựng gia đình hiếu học và xã hội học tập.

1. Mục tiêu, chỉ tiêu của mô hình:

+ Mục tiêu: Vận động nhân dân trong phường và gia đình một số em học sinh tham gia xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “ gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình học sinh và các gia đình sống trong địa bàn phường.

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên và học sinh cùng tham gia.

– Yêu cầu của mô hình: Nhà trường cụ thể hóa các tiêu chí, phương pháp thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tế đơn vị và địa phương của mình.

2. Phương pháp, cách thức và các bước thực hiện mô hình:

Bước 1: Có chủ trương đúng:

Trên cơ sở Kế hoạch số 209– KH/PGDĐT ngày 01/4/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo về kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn ………, nhà trường đã lựa chọn chọn lĩnh vực về văn hoá, xã hội để tập trung giải quyết.

Bước 2: Biện pháp thực hiện:

Quý I, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức đăng ký thi đua theo nội dung đã chọn và gửi kế hoạch, bản đăng ký về Ban Dân vận Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi việc triển khai thực hiện.

Bước 3: Đánh giá chất lượng, hiệu quả:

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhà trường và các đoàn thể tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình, điển hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng.

Bước 4: Sơ kết, tổng kết, nhân rộng:

Kết thúc đợt phong trào, nhà trường tổ chức báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (lồng ghép trong báo cáo tổng kết năm); nhân rộng mô hình mới hiệu quả, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng.

3. Giải pháp thực hiện mô hình

a. Tuyên truyền vận động

– Triển khai, phổ biến nội dung đăng ký tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong đơn vị (sau khi đã thống nhất lựa chọn mô hình) và quán triệt thực hiện một cách có hiệu quả.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục xây dựng “ gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội học tập.

– Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền địa phương phường Thanh Trường về các phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

b. Phát động phong trào thi đua

– Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi. Thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng.

VII. Kết quả cuối cùng

100% cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh tham gia làm công tác dân vận khéo.

Người dân trong phường và học sinh trong trường đã có tinh thần hiếu học.

Chúng tôi phấn đấu thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo đã đăng kí để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tại cơ quan đơn vị.

.…, ngày …..tháng …..năm ……

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Bài dự thi điển hình “Dân vận khéo” năm 2021
  • Kịch bản tiểu phẩm thi dân vận khéo
  • Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”

Back to top button
You cannot copy content of this page