Bài văn ngắn: Thành lập Khoa Luật – Ngữ văn lớp 11


Bài Văn Mẫu Rất Ngắn: Thành Lập Khoa Luật – SGK Ngữ Văn lớp 11 Tập 1 trang 71. Tất cả các câu hỏi trên lớp đều ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

câu trả lời:

Câu 1: Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật áp dụng cho lĩnh vực nào? Các nước phương Tây đã giới thiệu tập quán luật như thế nào?

câu trả lời:

Luật pháp bao gồm ba thứ năm chung: kỷ luật, quyền hành và trật tự chính trị.

Thực tiễn pháp lý ở các nước phương Tây: Công bằng, Nghiêm ngặt: “Bất cứ ai…

Câu 2: Việc biện hộ cho vua, quan, dân chúng phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Tại sao anh ta lại có một vị trí như vậy?

câu trả lời:

Tác giả khẳng định: Dù là quan hay dân cũng nên học luật của nhà nước vì luật điều hành xã hội, nhà nước và nhân dân, bảo vệ nền dân chủ.

Ông lập luận rằng vì luật là toàn diện. Nếu trong nước không có luật thì làm sao giữ luật nước được?

Câu 3: Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho giáo truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

câu trả lời:

Theo tác giả, trong Nho giáo không có truyền thống tôn trọng pháp luật. Bởi: “Làm người có biết … Có sửa được lỗi không?”. Cũng “từ xưa đến nay, một vị vua có thể trị vì … dân của mình”.

Câu 4: Tác giả nhận thức như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?

câu trả lời:

Theo ông, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau. Pháp luật cũng là đạo đức, đạo lý làm người là “vi phạm pháp luật là phạm tội, giữ đúng pháp luật là đạo đức” và “không có đạo đức nào lớn hơn công lý và công bằng”.

Câu hỏi 5: Những đề cập đến Khổng Tử, đạo đức và các khái niệm văn học ảnh hưởng đến kỹ năng lập luận của văn bản như thế nào?

câu trả lời:

Tác dụng: Tăng sức thuyết phục của nhà vua.

“Để xem có cây dây leo nào … người dân quê chất phác.” => Đó là vì tôi không học luật => Tôi cần luật.

Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, dẫn chứng chắc chắn, ngôn từ linh hoạt, có sức thuyết phục.

.

Back to top button